Насловна / Конкурси и увиди јавности

КонкурсиК О Н К У Р С за избор у звање објављен у листу „Послови“ дана 23. 9. 2020.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 01-20-28/2020.
Дана: 16. 9. 2020.

 

         На основу члана 75. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/2018-др закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020- др. закон), члан 184. Статута Медицинског факултета Нови Сад бр. 02-1260 од 2.4.2019. године, Одлуке декана Медицинског факултета Нови Сад број 01-19-28/2020 од 16. 9. 2020. године, члана 2. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Новом Саду од 20. 7. 2018. и члана 5. Правилника о изборима у звање наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад бр. 01-1467 од 16.4.2019. године, расписује се

 

К О Н К У Р С

 

за избор у звање и на радно место за следећe ужe научнe област:

 1. Једног наставника за избор у звање редовног професора за ужу научну област Физиологија, на неодређено време, пуно радно време (40 сати на Факултету);
 2. Једног наставника за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Хистологија и ембриологија, на одређено време, пуно радно време (40 сати на Факултету);
 3. Једног наставника за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Фармакологија са токсикологијом и клиничком фармакологијом, на одређено време, пуно радно време (40 сати на Факултету);
 4. Једног наставника за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Геријатрија, на одређено време, непуно радно време (15 сати на Факултету);
 5. Једног наставника за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Општеобразовну и општемедицинску, на одређено време, непуно радно време (15 сати на Факултету);
 6. Једног наставника за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Здравствена нега, на одређено време, непуно радно време (15 сати на Факултету);
 7. Једног наставника за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Хигијена, на одређено време, непуно радно време (15 сати на Факултету);
 8. Једног наставника за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Дерматовенерологија, на одређено време, непуно радно време (15 сати на Факултету);
 9. Једног наставника за избор у звање доцента за ужу научну област Фармакологија са токсикологијом и клиничком фармакологијом, на одређено време, пуно радно време (40 сати на Факултету);
 10. Једног наставника за избор у звање доцента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (Пластична хирургија), на одређено време, непуно радно време (15 сати на Факултету);
 11. Једног наставника за избор у звање доцента за ужу научну област Интерна медицина (Нефрологија и клиничка имунологија), на одређено време, непуно радно време (15 сати на Факултету);
 12. Једног наставника за избор у звање доцента за ужу научну област Интерна медицина (Нефрологија и клиничка имунологија), на одређено време, непуно радно време (15 сати на Факултету);
 13. Једног наставника за избор у звање доцента за ужу научну област Интерна медицина (Кардиологија), на одређено време, непуно радно време (15 сати на Факултету);
 14. Једног сарадника за избор у звање асистента са докторатом за ужу научну област Хистологија и ембриологија, на одређено време, пуно радно време (40 сати на Факултету);
 15. Једног сарадника за избор у звање асистента са докторатом за ужу научну област Ургентна медицина, на одређено време, непуно радно време (15 сати на Факултету);
 16. Једног сарадника за избор у звање асистента са докторатом за ужу научну област Максилофацијална хирургија, на одређено време, непуно радно време (15 сати на Факултету);
 17. Једног сарадника за избор у звање асистента са докторатом за ужу научну област Геријатрија, на одређено време, непуно радно време (15 сати на Факултету);
 18. Једног сарадника за избор у звање асистента за ужу научну област Интерна медицина (Пулмологија), на одређено време, непуно радно време (15 сати на Факултету);
 19. Једног сарадника за избор у звање асистента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (Онколошка хирургија), на одређено време, непуно радно време (15 сати на Факултету).

 

УСЛОВИ 1: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из области за коју се бира и остали услови за редовног професора утврђени чланом 74. Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 23. Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.

УСЛОВИ 2-8: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из области за коју се бира и остали услови за ванредног професора утврђени чланом 74. Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 22. Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.

 УСЛОВИ 9-13: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из области за коју се бира и остали услови за доцента утврђени чланом 74. Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 21. Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.

УСЛОВИ 14-17: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из уже научне области из које се бира а који је сваки од претходних нивоа студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 (осам). Остали услови утврђени су чланом 85. Закона о високом образовању,Статутом Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 34. Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.

УСЛОВИ 18-19: студент докторских студија, са завршеним интегрисаним академским студијама медицине, који је сваки од претходних степена студија завршио просечном оценом најмање 8 (осам). Остали услови утврђени су чланом  84. Закона о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 33. Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

 

ПОСЕБАН УСЛОВ:

             Кандидати који конкуришу за клиничке предмете подносе доказ да су у радном односу у установи која је наставна база Факултета.

             За кандидате који се први пут бирају у звање доцента способност за наставни рад оцениће се на основу приступног предавања из области за коју се бира (сходно члану 17. и 21. Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача). Приступно предавање ће се организовати у складу са Правилником Медицинског факултета Нови Сад о начињу извођења и валоризацији приступног предавања.

ОСТАЛО:

           Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи краћу биографију, фотокопију личне карте, доказе о испуњености услова из конкурса - оверене копије диплома, за клиничке предмете односно за радна места означена у посебним условима овог конкурса доказ о радном односу у здравственој установи која је наставна база Медицинског факултета Нови Сад, списак радова и публикација (у два примерка), ЦД са радовима и публикацијама који су наведени у списку, доказе о њиховом објављивању, доказ о педагошком искуству и позитивно оцењеној педагошкој активности и доказ о некажњавању.
            Кандидати који су конкурисали на радно место и у звање доцента и који се први пут бирају у то звање биће накнадно обавештени о теми, датуму, врeмену и месту одржавања приступног предавања, а у складу са Правилником Медицинског факултета Нови Сад о начину извођења и валоризацији приступног предавања (објављен на сајту Медицинског факултета Нови Сад).

            Пријаве са документацијом подносе се Писарници Медицинског факултета Нови Сад, улица Хајдук Вељкова број 3, Нови Сад са назнаком „за конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
             Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс је објављен у листу „Послови“ 23. септембра 2020. године.

 

 Д Е К А Н                 

 Проф. др Снежана Бркић       

                                                                                                  


Преузмите документ/е:


датум објаве: 23 Sep 2020
Јавне одбране


Кандидат
Завршни рад
Наслов
Просторија
Датум
Време

Докторске дисертације стављене на увид јавности


Докторске дисертације стављене на увид јавности - ЛинкИзвештаји комисија