О факултету

Медицински факултет Универзитета у Новом Саду

Медицински факултет Нови Сад је високошколска установа у саставу Универзитета у Новом Саду која спроводи високообразовне студијске програме као и научноистраживачки рад у оквиру поља медицинских наука, поља друштвено-хуманистичких наука и поља интердисциплинарног програма.
У оквиру делатности високог образовања, на Факултету се реализују студије првог, другог и трећег степена као и разни облици студија иновација знања и стручног образовања. Својим образовним, научним и здравственим активностима Факултет доприноси обезбеђењу кадра чије знање и вештине одговарају потребама и стандардима ширег простора и тако учествује у унапређењу и очувању здравља становништва.
У оквиру научноистраживачке делатности, Медицински факултет настоји да допринесе развоју науке и обезбеђивању научног подмлатка међу студентима и сарадницима.
Поред наставног и научноистраживачког рада, Медицински факултет у Новом Саду негује издавачку делатност, располаже богатим библиотечким фондом и развија информациону инфраструктуру.

Мисија

Факултет кроз своје образовне, истраживачке и здравствене активности, доприноси квалитетном и ефикасном образовању доктора медицине, доктора стоматологије, магистара фармације, дипломираних стручњака здравствене неге, дефектологије, физиотерапије и радиолошке технологије, а чије знање и вештине одговарају потребама и захтевима ширег простора. Ради унапређења и очувања здравља становништва, Факултет остварује функционално и институционално повезивање са свим здравственим центрима у региону, пре свега наставним базама, као и са врхунским здравственим установама у земљи и иностранству.

Факултет ће оспособљавати студенте да буду компетентни у стеченим квалификацијама и настојати да омогући стицање неопходног знања за даље учење и усавршавање кроз докторске студије, специјализације, као и кроз све облике и нивое континуираног образовања.

Факултет ће настојати да оствари и свеобухватније прожимање образовне, истраживачке и здравствене делатности, кроз активније дидактичке приступе, информационе технологије и електронско учење у наставном процесу који промовишу креативност, критички приступ и синтезу стечених знања и вештина.

Факултет ће настојати да створи окружење у којем ће студенти, наставници и сарадници моћи да остваре своја професионална интересовања и да унапреде своје знање, при чему ће сваки рад на обезбеђењу квалитета рада Факултета бити препознат и вреднован.

Визија

Факултет је посвећен циљевима који подразумевају ширење образовних и научних искустава са посебним нагласком на даљи развој знања и стицања вештина које су активним и информисаним члановима друштва неопходне за интелектуално и технолошко прилагођавање захтевима средине која је у процесу промена. У наредних десет година интенција Медицинског факултета биће да постане део интегрисаног европског простора образовања и истраживања у медицини и да буде један од добро организованих факултета Југоисточне Европе. Као јавна образовна институција, Факултет ће се придржавати следећих начела:

- следити пут аутономије, али са преузимањем одговорности за развој свих факултетских ресурса;
- студентима пружити стручна знања која одговарају новим захтевима локалне, националне и интернационалне заједнице;
- прихватити интернационалне стандарде школовањем кадрова који ће се успешно уклапати у глобално друштво и обезбеђивањем мобилности наставног кадра и студената;
- у потпуности примењивати нове образовне технологије и подстицати сазнајне процесе;
- у свим областима деловања развијати систем осигурања квалитета следећи принципе сталног унапређења и имплементације савремених достигнућа;
- тежити изврсности у свим облицима научноистраживачког рада, укључујући и мултидисциплинарне области, како би се допринело очувању и унапређењу знања, посебно када је у питању само подручје Града Новог Сада и област Аутономне Покрајине Војводине.
1. Општи циљеви:
 • одржање и унапређење здравља становништа;
 • прожимање образовне, истраживачке и здравствене делатност;
 • следити пут аутономије, али са преузмањем одговорности за развој свих факултетских ресурса;
 • оспособљавање кадрова у складу са новим захтевима локалне, националне и интернационалне заједнице;
 • прихватити интернационалне стандарде школовањем кадрова који ће се успешно уклапати у глобално друштво и обезбеђивање мобилности наставног кадра и студената;
 • укључивање у интегрисани европски простор образовања и истраживања и достизање позиције једног од добро организованих факултета.

2. Образовни циљеви:
 • преношење стручних и научних знања и вештина студентима на свим студијским програмима, здравственим специјализацијама и ужим специјализацијама;
 • оспособљавање компетентног кадра које ће успешно примењивати стечена знања и вештине.
 • континуирано унапређење квалитета високог образовања у смислу подстицања активнијег дидактичког приступа наставном процесу, примену информационих технологија и електронског учења који промовишу креативност, критички приступ и синтезу стечених знања и вештина;
 • стварање окружења у коме ће студенти, наставници и сарадници моћи да остваре своја професионална интересовања и да унапреде своје знање;
 • ширење образовних и научних искустава са посебним нагласком на даљи развој знања и стицања вештина које су активним и информисаним члановима друштва неопходне за интелектуално и технолошко прилагођавање захтевима средине;
 • континуирана едукација доктора медицине, доктора стоматологије, магистара фармације и других здравствених радника, као и запослених у здравственим установама;
 • успостављање сарадње са другим високошколским институцијама у циљу обезбеђивања мобилности наставног кадра и студената.

2.1. Специфични образовни циљеви основних, мастер и интегрисаних студија:
 • стицање знања из базичних и клиничких, али и бихејвиоралних и друштвено-хуманистичких наука, укључујући јавно здравље, популациону медицину и медицинску етику;
 • оспособљавање за примену базичног биомедицинског знања, концепата и метода у клиничкој пракси;
 • овладавање клиничким вештинама као што су постављање дијагнозе, практично извођење дијагностичких и терапијских процедура, руковање медицинском опремом, комуникација са пацијентом, третман и превенција болести, вођење документације, промоција здравља, рехабилитација, клиничко резоновање и решавање практичних проблема;
 • подстицање на доживотно учење и професионални развој;
 • преношење знања заснованог на научним методама и медицини заснованој на доказима и подстицање критичког мишљења;
 • оспособљавање за примену знања бихејвиоралних и друштвених наука, медицинске етике и медицинске јуриспруденције у циљу ефективне комуникације, доношења клиничких судова и решавањa етичких питања, задовољавања здравствених потреба друштва и разумевања социо-економских, демографских и културолошких детерминанти болести, њихове дистрибуције и консеквенци;
 • оспособљавање за тимски рад и професионалну интерперсоналну комуникацију са другим здравственим радницима у циљу збрињавања пацијента;
 • остваривање професионализма у раду који укључује вештине, ставове и понашање у складу са очекивањима пацијената, њихових породица, других здравствених радника и друштва у целини (одржавање компетенција, информисаност, ефективна комуникација, интергитет, етичко понашање, искреност, алтруизам, посвећеност);
 • остваривање повезаности са медицинском праксом и здравственим системом и спремност на модификације студијских програма у складу са друштвеним околностима;
 • примена активних дидактичких метода специфичних за медицинску струку: клиничке демонстрације, лабораторијске и теренске вежбе, рад у малим групама, решавање практичних проблема.

2.2. Специфични образовни циљеви докторских студија:
 • формирање висококомпетентних научних радника различитих ужестручних профила, оспособљених првенствено за самостални али и тимски научноистраживачки рад;
 • заснованост на медицинској науци и примена принципа медицине засноване на доказима, укључујући фундаментална, клиничка и епидемиолошка истраживања;
 • стицање највишег нивоа знања, развијање способности креативног и критичког размишљања, разумевање актуелних проблема и њихово решавања, као и оспособљеност за континуирану примену нових научних резултата у клиничкој пракси;
 • оспособљавање за самосталан и тимски научни рад, управљање и лидерство у истраживачким тимовима и руковођење националним и међународним пројектима, квалитетну научну комуникацију, примену знања у пракси, као и преношење знања на млађе истраживаче и ширу друштвену заједницу;
 • оспособљавање за праћење и одабир релевантне научне литературе, уз процену њене научне вредности, као и способност разумевања и презентације научних информација.

2.3. Специфични образовни циљеви здравствених специјализација и ужих специјализација:
 • оспособљавање и развој уско специфичних професионалних компетенција (знања, вештина и ставова) које ће омогућити самостални рад у одговарајућој области медицине;
 • интегрисање знања базичних биомедицинских, клиничких, бихејвиоралних и друштвено-хуманистичких наука, медицинске јуриспруденције и менаџмента;
 • оспособљавање за професионалну сарадњу и тимски рад у ужој стручној области;
 • остваривање професионализма у раду у одговарајућој стручној области, који укључује вештине, ставове и понашање у складу са очекивањима пацијената, њихових породица, других здравствених радника и друштва у целини (одржавање компетенција, информисаност, ефективна комуникација, интегритет, етичко понашање, искреност, алтруизам, посвећеност);
 • обезбеђивање аутономије у односу са пацијентом у смислу доношења одлука на основу доступних медицинских знања и доказа;
 • развијање професионалне одговорности за доживотно учење и континуирану медицинску едукацију;
 • оспособљавање за преузимање одговорности у раду као медицинског експерта у одговарајућој области, сарадника, руководиоца, ментора и супервизора;
 • сарадња са здравственим организацијама и телима покрајинске и републичке управе у области здравства у циљу задовољавања потреба здравственог система за специјалистима и супспецијалистима одговарајућих области;

2.4. Специфични образовни циљеви континуиране медицинске едукације:
 • надградња медицинских знања и вештина стечених формалним образовањем кроз професионални дијалог и размену знања;
 • одржавање и развијање компетенција различитих профила здравствених радника;
 • промоција нових дијагностичких и терапијских техника и процедура и њихова интеграција у здравствени систем;
 • обезбеђивање аутономије у односу са пацијентом у смислу доношења одлука на основу доступних медицинских знања и доказа;
 • формирање друштвених мрежа и подстицање на размену информација, дискусију и саветовање између здравствених радника и других релевантних професија;
 • дистрибуција информација од институционалног, националног, регионалног и глобалног здравственог интереса;
 • сарадња са здравственим организацијама, стручним и научним удружењима и телима која су задужена за медицинску професију, фармацеутском индустријом, индустријом медицинске опреме и ИТ-индустријом, као и са другим факултетима и универзитетима;
 • интеграција међународних стандарда у медицинску праксу.

3. Научни циљеви:
 • подстицање научноистраживачког рада и обезбеђивање компетентног научног подмлатка међу студентима и сарадницима факултета;
 • подршка наставном и истраживачком кадру, укључујући и научни подмладак, у реализацији начних пројеката, публиковању, дисеминацији и популаризацији научних резултата;
 • обезбеђивање адекватне инфраструктуре, набавка и константно осавремењивање научноистраживачке опреме;
 • развој информационе инфраструктуре и рад на иновацијама и трансферу технологија;
 • тежити изврсности у свим облицима научноистраживачког рада, укључујући и мултидисциплинарне области.

4. Функционални циљеви:
 • стално обезбеђење и унапређивање квалитета рада факултета у складу са научним, социо-економским и културолошким развојем друштва;
 • подстицање изврсности у учењу, образовању, истраживању и ефикасности у управљању и руковођењу;
 • функционално и институционално повезивање са свим здравственим центрима у региону, пре свега наставним базама, као и са врхунским здравственим установама у земљи и иностранству;
 • у свим областима деловања развијати систем осигурања квалитета следећи принципе сталног унапређења и имплементације савремених достигнућа.

 • 18. мај 1960. године – основан Медицински факултет у Новом Саду Указом о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о универзитетима који је усвојила Народна скупштина Народне Републике Србије.
 • 19. октобар 1960. године – свечано отварање Медицинског факултета у слушаоници Средње техничке школе (у прву школску годину било је уписано 169 редовних студената).
 • 1964. година – одбрањена прва докторска дисертација.
 • 1965. година – завршена зграда Медицинског факултета.
 • 1970. године – уведена редовна последипломска настава за магистарске студије.
 • 1976. година – основан Стоматолошки одсек и уведене Студије стоматологије.
 • 1982. година – почетак самосталне издавачке делатности.
 • 1991. година – извршена реформа наставних планова и програма (студије медицине продужене на шест година) и знатно проширена листа наставних база.
 • 1993. година – почетак наставе на енглеском језику за студенте медицине.
 • 2000. година – уведене Студије фармације и отворена зграда Фармације.
 • 2003. година – уведене струковне и академске Студије здравствене неге и основан Центар за континуирану медицинску едукацију.
 • 2005. година – уведен Европски систем преноса бодова (ЕСПБ) и усвојен систем упоредивих диплома.
 • 2008. година – уведен студијски смер Специјална рехабилитација и специјална едукација и започет први циклус акредитације.
 • 2009. година – уведен студијски смер Медицинска рехабилитација.
 • 2016. година – акредитовани студијски програми струковних студија Радиолошке технологије и специјалистичких академских студија Ране интервенције у детињству.

проф. др Никола Вујић

(1960-1962)


проф. др Драгољуб Димковић

(1962-1964)


проф. др Милош Араницки

(1964-1965)


проф. др Радивој Милин

(1965-1969) (1970-1971)


проф. др Страхиња Маринков

(1969-1970)


проф. др Стојан Вучковић

(1971-1973)


проф. др Михаилo Бајић

(1973-1977)


проф. др Душан Н. Поповић

(1977-1981)


проф. др Александар Свирчевић

(1981-1988)


проф. др Александар Момчиловић

(1988-1992)


проф. др Павле Будаков

(1992-2000)


проф. др Стеван Поповић

(2000-2009)


проф. др Никола Грујић

(2009-2015)


проф. др Снежана Бркић

(2015- )Презиме и име запосленог
Звање
Катедра
Агић Д. Данијела
Асистент
Катедра за интерну медицину

Агоч М. Милена
Сарадник у настави
Катедра за медицинску рехабилитацију

Ађић О. Филип
Асистент
Катедра за интерну медицину

Азашевац М. Тијана
Асистент
Катедра за интерну медицину

Алексић Н. Никола
Асистент
Катедра за хистологију и ембриологију

Амиџић П. Јелена
Доцент
Катедра за хистологију и ембриологију

Андрејић Вишњић М. Бојана
Доцент
Катедра за хистологију и ембриологију

Андријевић М. Илија
Редовни професор
Катедра за здравствену негу

Андријевић Н. Љиљана
Редовни професор
Катедра за биохемију

Андријевић И. Ана
Асистент
Катедра за интерну медицину

Андрић И. Вања
Асистент
Катедра за инфективне болести

Антић Б. Јелена
Доцент
Катедра за хирургију

Аранђеловић М. Бранимирка
Асистент
Катедра за здравствену негу

Атанацковић Крстоношић Т. Милица
Ванредни професор
Катедра за фармацију

Ач Николић Ф. Ержебет
Редовни професор
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком
Катедра за геријатрију
Бабић М. Никола
Редовни професор
Катедра за офталмологију

Бабовић С. Синиша
Ванредни професор
Катедра за анатомију

Бајић Д. Дејана
Асистент
Катедра за биохемију

Бајкин А. Ивана
Доцент
Катедра за интерну медицину

Бајкин В. Бранислав
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Балаћ В. Драгана
Асистент
Катедра за хигијену

Бановић З. Павле
Асистент
Катедра за микробиологију са паразитологијом и имунологијом

Барак Ф. Ото
Редовни професор
Катедра за физиологију
Катедра за спортску медицину
Баришић А. Ненад
Доцент
Катедра за педијатрију

Барјактаровић Р. Ива
Доцент
Катедра општеобразовних предмета

Баста Николић Д. Маријана
Доцент
Катедра за радиологију

Батуран Д. Бранислава
Асистент
Катедра за гинекологију и акушерство

Бачулов А. Катарина
Асистент
Катедра општеобразовних предмета

Белопавловић М. Зоран
Редовни професор
Катедра за гинекологију и акушерство
Катедра за општу медицину
Бенц Д. Дамир
Асистент
Катедра за интерну медицину

Бећаревић Б. Мирјана
Редовни професор
Катедра за фармацију

Бијеловић Р. Милорад
Доцент
Катедра за хирургију

Бијеловић В. Сања
Ванредни професор
Катедра за хигијену

Бјелајац П. Деан
Асистент
Катедра за хирургију

Бјелан Ђ. Младен
Асистент
Катедра за радиологију

Бјелан С. Сања
Асистент
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Бјелановић М. Јелена
Ванредни професор
Катедра за хигијену

Бјелић С. Снежана
Асистент
Катедра за ургентну медицину

Бјелица Л. Артур
Редовни професор
Катедра за гинекологију и акушерство
Катедра за општу медицину
Бјелица Р. Милена
Асистент
Катедра за педијатрију

Бјелобрк С. Марија
Асистент
Катедра за интерну медицину

Благојевић Д. Душка
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Блажић П. Лариса
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Бобан M. Јасмина
Асистент са докторатом
Катедра за радиологију

Бобић М. Бранислав
Редовни професор
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Богавац А. Мирјана
Редовни професор
Катедра за гинекологију и акушерство

Богдан С. Маја
Асистент
Катедра за физиологију

Богдановић Р. Јово
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Богдановић Стојановић Д. Драгана
Ванредни професор
Катедра за радиологију

Божин Н. Биљана
Редовни професор
Катедра за фармацију

Божић Ђ. Душан
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Божић Е. Андреа
Асистент са докторатом
Катедра за здравствену негу

Божичић Д. Наташа
Сарадник у настави
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Бокор Братић Б. Марија
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Бошковић М. Ксенија
Редовни професор
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Бошковић Ж. Никола
Асистент
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Брајковић О. Денис
Асистент са докторатом
Катедра за стоматологију са максилофацијалном хирургијом

Брестовачки Свитлица С. Бранислава
Ванредни професор
Катедра за здравствену негу

Бркић В. Снежана
Редовни професор
Катедра за инфективне болести
Катедра за општу медицину
Бркић Јовановић Р. Нина
Доцент
Катедра за психологију

Брунет И. Стефан
Асистент
Катедра за офталмологију

Бугарски Ђ. Тамара
Асистент приправник
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Бугарски Игњатовић В. Војислава
Редовни професор
Катедра за психологију

Будаков Б. Небојша
Асистент
Катедра за хирургију

Будаков Обрадовић П. Зорана
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Будински С. Славко
Асистент
Катедра за хирургију

Бујандрић Б. Невенка
Асистент са докторатом
Катедра за интерну медицину

Букарица С. Светлана
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Буљчик Чупић М. Маја
Ванредни професор
Катедра за оториноларингологију

Бурић В. Драган
Асистент
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Бурсаћ С. Далиборка
Доцент
Катедра за интерну медицину

Вапа М. Душан
Доцент
Катедра за судску медицину

Варга Ј. Јан
Редовни професор
Катедра за хирургију

Васиљевић Б. Тијана
Асистент
Катедра за патологију

Васић И. Весна
Доцент
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Васовић М. Велибор
Редовни професор
Катедра за фармакологију и токсикологију

Вејновић Т. Ана Марија
Асистент
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Вејновић Т. Александра
Асистент
Катедра за гинекологију и акушерство

Вејновић Р. Тихомир
Редовни професор
Катедра за гинекологију и акушерство

Велисављев Филиповић М. Гордана
Ванредни професор
Катедра за педијатрију

Велицки С. Радмила
Доцент
Катедра за хигијену

Велицки У. Лазар
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Величковић Д. Вања
Сарадник у настави
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Велчек Драгана
Сарадник у настави
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Вељковић Ж. Радован
Редовни професор
Катедра за хирургију

Вељовић Ј. Тања
Доцент
Катедра за денталну медицину

Веселиновић С. Игор
Редовни професор
Катедра за судску медицину

Веселиновић М. Мила
Доцент
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Вијатов Ђурић В. Гордана
Доцент
Катедра за педијатрију
Катедра за општу медицину
Вилотијевић Даутовић М. Гордана
Ванредни професор
Катедра општеобразовних предмета

Вицко Ф. Ференц
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Вицковић В. Сања
Ванредни професор
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Вишњевац В. Немања
Асистент
Катедра за гинекологију и акушерство

Влаисављевић В. Нада
Асистент
Катедра за интерну медицину

Влаховић Н. Дмитар
Асистент
Катедра за неурологију

Влашки М. Љиљана
Редовни професор
Катедра за оториноларингологију

Војводић И. Светлана
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Војинов С. Саша
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Војновић А. Матилда
Редовни професор
Катедра за општу медицину

Војновић В. Јелена
Сарадник у настави
Катедра за здравствену негу

Воргучин И. Ивана
Доцент
Катедра за педијатрију

Врањеш В. Маријана
Асистент са докторатом
Катедра за интерну медицину

Врањеш Н. Миодраг
Асистент
Катедра за хирургију

Врачарић Т. Владимир
Асистент
Катедра за интерну медицину

Вујанић Станков Ж. Тијана
Асистент са докторатом
Катедра за неурологију

Вујановић С. Милош
Асистент
Катедра за инфективне болести

Вујановић М. Љуба
Ванредни професор
Катедра за дерматовенеролошке болести
Катедра за општу медицину
Вујков Б. Сања
Ванредни професор
Катедра за денталну медицину

Вуклиш Ж. Драгана
Асистент
Катедра за медицинску рехабилитацију

Вукмировић Н. Саша
Ванредни професор
Катедра за фармакологију и токсикологију

Вуковић М. Раденко
Редовни професор
Катедра за судску медицину

Вуковић М. Бојан
Асистент
Катедра за интерну медицину

Вукоја Н. Марија
Доцент
Катедра за интерну медицину

Вукоје И. Каролина
Доцент
Катедра за денталну медицину

Вулековић Б. Петар
Редовни професор
Катедра за хирургију

Вулин С. Александра
Асистент са докторатом
Катедра за интерну медицину

Вучај Ћириловић А. Викторија
Редовни професор
Катедра за радиологију

Вучинић С. Наташа
Ванредни професор
Катедра за фармацију

Вучинић В. Предраг
Ванредни професор
Катедра за денталну медицину

Вучинић M. Никола
Доцент
Катедра за анатомију

Вучковић А. Биљана
Ванредни професор
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Вучковић Е. Дејан
Редовни професор
Катедра за патологију

Вучковић М. Нада
Редовни професор
Катедра за патологију

Гаварић С. Неда
Доцент
Катедра за фармацију

Гајдобрански П. Ђорђе
Редовни професор
Катедра за хирургију

Гајинов П. Биљана
Асистент
Катедра за дерматовенеролошке болести

Гајинов Т. Зорица
Редовни професор
Катедра за дерматовенеролошке болести
Катедра за општу медицину
Гајић М. Бранислава
Доцент
Катедра за дерматовенеролошке болести

Гајић З. Зоран
Ванредни професор
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Галетић В. Горан
Асистент
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Гарипи Б. Енис
Асистент приправник
Катедра за физиологију

Гвозденовић М. Немања
Доцент
Катедра за ургентну медицину

Гвозденовић В. Љиљана
Редовни професор
Катедра за анестезију и периоперативну медицину
Катедра за геријатрију
Гебауер Букуров Е. Ксенија
Ванредни професор
Катедра за неурологију

Георгијевић Л. Љубица
Ванредни професор
Катедра за педијатрију

Главашки Краљевић Б. Мирјана
Доцент
Катедра за медицину рада

Гламочак Д. Сандра
Сарадник у настави
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Глигорић И. Емилиа
Доцент
Катедра за фармацију

Глуховић А. Александар
Доцент
Катедра за хирургију

Говорчин Л. Мира
Редовни професор
Катедра за радиологију

Гојковић Д. Зоран
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Голочорбин Кон С. Светлана
Ванредни професор
Катедра за фармацију

Голубовић Б. Соња
Асистент
Катедра за интерну медицину

Голубовић B. Миодраг
Асистент са докторатом
Катедра за геријатрију

Голубовић С. Шпела
Редовни професор
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Голубовић Т. Борис
Доцент
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Голубовић Б. Јагош
Асистент
Катедра за хирургију

Голушин Н. Зоран
Ванредни професор
Катедра за дерматовенеролошке болести
Катедра за општу медицину
Гргић С. Зорка
Доцент
Катедра за офталмологију

Гребелдингер П. Слободан
Редовни професор
Катедра за хирургију

Грковић Ј. Десанка
Ванредни професор
Катедра за офталмологију

Грујић Н. Јасмина
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Грујић С. Зорица
Редовни професор
Катедра за гинекологију и акушерство

Грујић Летић Н. Невена
Ванредни професор
Катедра за фармацију

Грујичић Ј. Маја
Ванредни професор
Катедра општеобразовних предмета

Гусман П. Вера
Ванредни професор
Катедра за микробиологију са паразитологијом и имунологијом

Гутић В. Бојана
Асистент
Катедра за онкологију

Гушић Ж. Ивана
Ванредни професор
Катедра за денталну медицину

Давидовић П. Софија
Ванредни професор
Катедра за офталмологију

Дадасовић Ђ. Јосип
Асистент
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Дамјанов Д. Драгомир
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Дамјанов Д. Димитрије
Асистент
Катедра за интерну медицину

Данкуц В. Драган
Редовни професор
Катедра за оториноларингологију

Девечерски В. Гордана
Редовни професор
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију
Катедра за геријатрију
Дејановић В. Јадранка
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Демеши Дрљан А. Чила
Ванредни професор
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Дивјак К. Ивана
Редовни професор
Катедра за неурологију
Катедра за општу медицину
Дицков С. Александра
Редовни професор
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Додер Ж. Радослава
Редовни професор
Катедра за инфективне болести
Катедра за геријатрију
Катедра за општу медицину
Додић С. Слободан
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Докић Д. Марина
Асистент
Катедра за интерну медицину

Долинај Ђ. Владимир
Асистент са докторатом
Катедра за здравствену негу

Домазет Р. Милица
Сарадник у настави
Катедра за здравствену негу

Дороњски Р. Александра
Редовни професор
Катедра за педијатрију

Драгић Б. Наташа
Доцент
Катедра за хигијену

Драгичевић М. Данијела
Ванредни професор
Катедра за оториноларингологију

Драгичевић Јојкић М. Марина
Асистент
Катедра за интерну медицину

Драгнић Р. Наташа
Доцент
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком

Драговац С. Горана
Редовни професор
Катедра за епидемиологију

Драпшин П. Миодраг
Редовни професор
Катедра за физиологију
Катедра за спортску медицину
Драшковић Б. Биљана
Редовни професор
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Драшковић О. Драган
Редовни професор
Катедра за судску медицину

Дрвенџија Б. Зорка
Асистент
Катедра за анатомију

Дробац Р. Милан
Ванредни професор
Катедра за денталну медицину

Дуганџија И. Тихомир
Ванредни професор
Катедра за епидемиологију

Ђан М. Владимир
Асистент
Катедра за хирургију

Ђанић П. Маја
Доцент
Катедра за фармакологију и токсикологију

Ђекић Малбаша Н. Јелена
Доцент
Катедра за епидемиологију

Ђерић Ј. Мирјана
Редовни професор
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Ђерманов З. Ненад
Асистент
Катедра за хирургију

Ђилас Д. Драгана
Ванредни професор
Катедра за радиологију

Ђилвеси Г. Ђула
Доцент
Катедра за хирургију

Ђозић Р. Јасенко
Редовни професор
Катедра за хирургију

Ђозић Ј. Сењин
Асистент
Катедра за хирургију

Ђокић В. Сташа
Сарадник у настави
Катедра општеобразовних предмета

Ђолаи А. Матилда
Редовни професор
Катедра за хистологију и ембриологију

Ђурђевић Л. Срђан
Редовни професор
Катедра за гинекологију и акушерство

Ђурђевић Мирковић Н. Татјана
Редовни професор
Катедра за интерну медицину
Катедра за геријатрију
Ђурић Д. Младен
Асистент
Катедра за хирургију

Ђурић Б. Дејан
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Ђурић Д. Мирна
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Ђурић Ђ. Миланко
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Ђуричин П. Александар
Асистент са докторатом
Катедра за ургентну медицину

Ђуричић Матовић Наташа
Сарадник у настави
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Ђуровић Копривица Ј. Даниела
Доцент
Катедра за денталну медицину

Ел Фара Х. Амир
Асистент
Катедра за интерну медицину

Ергелашев М. Иван
Асистент
Катедра за хирургију

Еремић Којић М. Невена
Асистент са докторатом
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Ери Н. Живка
Редовни професор
Катедра за патологију

Ерић М. Мирела
Редовни професор
Катедра за анатомију

Жарков Г. Марија
Редовни професор
Катедра за неурологију

Жеравица Р. Радмила
Ванредни професор
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Живановић Д. Жељко
Доцент
Катедра за неурологију

Живановић В. Олга
Ванредни професор
Катедра за психијатрију и психолошку медицину
Катедра за геријатрију
Живковић Д. Драгана
Ванредни професор
Катедра за здравствену негу

Живојинов Д. Срђан
Доцент
Катедра за хирургију

Живојинов М. Мирјана
Ванредни професор
Катедра за патологију

Зарић М. Бојан
Доцент
Катедра за интерну медицину

Звездин С. Биљана
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Звекић Сворцан С. Јелена
Доцент
Катедра за медицинску рехабилитацију

Згоњанин Босић Драгана
Истраживач
Истраживач

Зивлак Б. Бранка
Асистент
Катедра за микробиологију са паразитологијом и имунологијом

Зобеница М. Анђа
Сарадник у настави
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Зорић М. Јелена
Асистент
Катедра за гинекологију и акушерство

Зубнар Н. Андреа
Асистент
Катедра за физиологију

Иванић С. Јелена
Сарадник у настави
Катедра за медицинску рехабилитацију

Иванов З. Оливера
Асистент са докторатом
Катедра за онкологију

Иванов Ђ. Дејан
Редовни професор
Катедра за хирургију
Катедра за геријатрију
Иванов Ђ. Игор
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Ивановић М. Владимир
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Ивановић Ковачевић М. Светлана
Ванредни професор
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Иветић С. Олга
Асистент
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Ивић М. Стојан
Доцент
Катедра за денталну медицину

Ивков Симић Ђ. Милана
Доцент
Катедра за дерматовенеролошке болести
Катедра за општу медицину
Ивковић Капицл В. Татјана
Ванредни професор
Катедра за патологију

Илинчић Н. Марко
Асистент
Катедра за гинекологију и акушерство

Илинчић П. Бранислава
Ванредни професор
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Илић М. Александра
Асистент
Катедра за патологију

Илић Ђ. Александра
Асистент
Катедра за неурологију

Илић М. Александра
Доцент
Катедра за интерну медицину

Илић А. Татјана
Редовни професор
Катедра за интерну медицину
Катедра за геријатрију
Илић Д. Мирослав
Редовни професор
Катедра за хирургију

Илић Л. Ђорђе
Ванредни професор
Катедра за гинекологију и акушерство

Илић Мирослав
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Илић П. Мирослав
Редовни професор
Катедра за стоматологију са максилофацијалном хирургијом

Илић Сабо Р. Јелена
Доцент
Катедра за хистологију и ембриологију

Ичин С. Тијана
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Јакимов Димитар
Истраживач
Истраживач

Јаковљевић Ј. Ана
Асистент са докторатом
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Јанкелин Ж. Исидора
Сарадник у настави
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Јанковић С. Тања
Асистент са докторатом
Катедра за медицинску рехабилитацију

Јањић Ј. Наташа
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Јањић М. Злата
Редовни професор
Катедра за хирургију

Јараковић Ч. Милана
Асистент
Катедра за интерну медицину

Јевтић Р. Марија
Редовни професор
Катедра за хигијену

Јелача Б. Бојан
Асистент
Катедра за хирургију

Јеремић П. Димитрије
Доцент
Катедра за хирургију

Јеремић Кнежевић Н. Милица
Доцент
Катедра за денталну медицину

Јовановић А. Марина
Редовни професор
Катедра за дерматовенеролошке болести
Катедра за општу медицину
Јовановић А. Младен
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Јовановић Г. Радмила
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Јовановић И. Александар
Доцент
Катедра за неурологију
Катедра за општу медицину
Јовановић П. Сандра
Доцент
Катедра за офталмологију

Јовановић В. Дарјана
Редовни професор
Катедра за онкологију

Јовановић В. Гордана
Ванредни професор
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Јовановић Галовић Александра
Истраживач
Истраживач

Јовановић Привродски Д. Јадранка
Редовни професор
Катедра за педијатрију
Катедра за општу медицину
Јованчевић Д. Љиљана
Ванредни професор
Катедра за оториноларингологију

Јовеш Р. Биљана
Доцент
Катедра за интерну медицину

Јовић М. Рајко
Редовни професор
Катедра за оториноларингологију

Јовићевић Н. Мирјана
Редовни професор
Катедра за неурологију

Јовичић Бата Н. Јелена
Ванредни професор
Катедра за фармацију

Јојкић Павков Р. Данијела
Доцент
Катедра за педијатрију
Катедра за општу медицину
Јокић Р. Радоица
Редовни професор
Катедра за хирургију

Јокшић Мазињанин С. Радојка
Асистент са докторатом
Катедра за ургентну медицину

Јуковић Ф. Мирела
Асистент са докторатом
Катедра за радиологију

Јунг Ј. Роберт
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Кавечан И. Ивана
Ванредни професор
Катедра за педијатрију

Кантарџић Р. Ивана
Доцент
Катедра за денталну медицину

Караба Јаковљевић И. Деа
Ванредни професор
Катедра за физиологију
Катедра за спортску медицину
Карадеглија М. Марија
Асистент
Катедра за здравствену негу

Каран В. Младен
Асистент
Катедра за хирургију

Каран Ракић В. Ведрана
Доцент
Катедра за физиологију

Катанић Н. Јасмина
Доцент
Катедра за биохемију

Катанић J. Драган
Редовни професор
Катедра за педијатрију

Кашиковић Лечић Б. Светлана
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Квргић Т. Светлана
Ванредни професор
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком

Керкез П. Јелена
Сарадник у настави
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Кесић Н. Јелена
Асистент са докторатом
Катедра за педијатрију

Кираљ И. Александар
Редовни професор
Катедра за стоматологију са максилофацијалном хирургијом

Кладар В. Небојша
Доцент
Катедра за фармацију

Клашња В. Александар
Ванредни професор
Катедра за физиологију
Катедра за спортску медицину
Кљајић Л. Владимир
Ванредни професор
Катедра за оториноларингологију

Кнежевић А. Владимир
Ванредни професор
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Кнежевић Љ. Александар
Ванредни професор
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Кнежевић В. Виолета
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Кнежевић М. Јелена
Асистент
Катедра за неурологију

Кнежевић Поганчев Ф. Марија
Редовни професор
Катедра за педијатрију
Катедра за општу медицину
Кнежевић Ушај Ф. Славица
Редовни професор
Катедра за патологију

Кнези И. Никола
Асистент
Катедра за анатомију

Ковач Б. Александра
Асистент
Катедра за психологију

Ковачевић С. Томи
Асистент
Катедра за геријатрију

Ковачевић Д. Милена
Асистент
Катедра за медицинску рехабилитацију

Ковачевић Д. Надица
Ванредни професор
Катедра за инфективне болести
Катедра за општу медицину
Ковачевић Р. Павле
Редовни професор
Катедра за хирургију

Ковачевић В. Драган
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Ковачевић М. Мила
Асистент
Катедра за ургентну медицину

Козић Б. Душко
Редовни професор
Катедра за радиологију

Којић Весна
Истраживач
Истраживач

Коларов П. Виолета
Доцент
Катедра за интерну медицину

Коларов Бјелобрк Н. Ивана
Доцент
Катедра за интерну медицину

Коларовић Л. Јованка
Редовни професор
Катедра за педијатрију

Коледин П. Милош
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Коледин С. Слађана
Асистент
Катедра за здравствену негу

Колунџија В. Ксенија
Доцент
Катедра за психологију

Комазец С. Зоран
Редовни професор
Катедра за оториноларингологију

Комарчевић М. Александар
Доцент
Катедра за хирургију

Комшић Ј. Јелена
Асистент
Катедра за денталну медицину

Константинидис Г. Георгиос
Редовни професор
Катедра за педијатрију

Константинидис В. Нада
Редовни професор
Катедра за педијатрију
Катедра за општу медицину
Копитовић Ш. Александар
Ванредни професор
Катедра за неурологију
Катедра за општу медицину
Копитовић Ш. Иван
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Копрившек М. Катарина
Редовни професор
Катедра за радиологију

Корица С. Милан
Доцент
Катедра за хирургију

Косијер М. Дијана
Асистент
Катедра за интерну медицину

Красник О. Растислава
Доцент
Катедра за медицинску рехабилитацију

Кресоја Д. Милана
Асистент
Катедра за онкологију

Крнетић М. Жарко
Асистент
Катедра за интерну медицину

Крсман З. Анита
Асистент
Катедра за гинекологију и акушерство

Крстић З. Татјана
Ванредни професор
Катедра за психологију

Крстоношић С. Бојана
Ванредни професор
Катедра за анатомију

Крстоношић С. Вељко
Редовни професор
Катедра за фармацију

Кукић П. Биљана
Доцент
Катедра за интерну медицину

Куруц С. Весна
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Кухајда Р. Данијела
Асистент
Катедра за медицинску рехабилитацију

Кухајда М. Иван
Доцент
Катедра за хирургију

Лабан Терзија Б. Јована
Асистент
Катедра за денталну медицину

Лаиновић З. Тијана
Асистент са докторатом
Катедра за денталну медицину

Лакић З. Тања
Доцент
Катедра за патологију

Лалић Ј. Ненси
Ванредни професор
Катедра за здравствену негу

Лалић Р. Ивица
Доцент
Катедра за здравствену негу

Лалић Поповић Н. Младена
Ванредни професор
Катедра за фармацију

Лалошевић М. Душан
Редовни професор
Катедра за хистологију и ембриологију

Ласица М. Небојша
Асистент
Катедра за хирургију

Латиновић Бошњак М. Олгица
Асистент
Катедра за интерну медицину

Леваков В. Иван
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Леваков Р. Оливера
Асистент
Катедра за дерматовенеролошке болести

Лемајић Комазец Н. Слободанка
Ванредни професор
Катедра за оториноларингологију

Лендак Ф. Дајана
Доцент
Катедра за инфективне болести
Катедра за општу медицину
Личина Т. Јелена
Асистент
Катедра за онкологију

Ловренски Н. Александра
Доцент
Катедра за патологију

Ловренски Д. Јован
Редовни професор
Катедра за радиологију

Лукач Д. Дамир
Редовни професор
Катедра за физиологију
Катедра за спортску медицину
Лукић П. Дејан
Асистент
Катедра за хирургију

Лукић Шаркановић М. Мирка
Асистент са докторатом
Катедра за ургентну медицину

Лучић А. Милош
Редовни професор
Катедра за радиологију

Лучић М. Силвија
Ванредни професор
Катедра за онкологију

Лучић Прокин Л. Александра
Ванредни професор
Катедра за неурологију

Максимовић М. Тамара
Асистент
Катедра за гинекологију и акушерство

Маленковић Ђ. Горан
Ванредни професор
Катедра за здравствену негу

Малетин М. Срђан
Асистент
Катедра за интерну медицину

Малетин М. Милош
Асистент
Катедра за хирургију

Малетин P. Миљен
Доцент
Катедра за судску медицину

Малетин З. Александра
Доцент
Катедра за денталну медицину

Мандић Д. Аљоша
Редовни професор
Катедра за гинекологију и акушерство

Манојловић Е. Владимир
Доцент
Катедра за ургентну медицину

Маринковић Д. Марија
Доцент
Катедра за хирургију

Марић Л. Душица
Редовни професор
Катедра за анатомију

Марић М. Душан
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Марић Т. Даниела
Ванредни професор
Катедра за инфективне болести
Катедра за општу медицину
Маричић М. Слободан
Асистент
Катедра за гинекологију и акушерство

Маричић Пријић Ј. Сања
Асистент
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Марков С. Борислав
Доцент
Катедра за стоматологију са максилофацијалном хирургијом

Марковић Р. Ана
Асистент приправник
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Марковић М. Дубравка
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Марковић В. Вук
Наставник
Катедра општеобразовних предмета

Марковић Р. Владимир
Асистент
Катедра за хирургију

Марошан Ђ. Зоран
Наставник
Катедра општеобразовних предмета

Мартић Б. Никола
Асистент
Катедра за фармакологију и токсикологију

Марушић С. Горан
Редовни професор
Катедра за хирургију

Матијашевић А. Јован
Ванредни професор
Катедра за здравствену негу

Матијевић М. Радмила
Доцент
Катедра за медицинску рехабилитацију

Матић Д. Ивана
Сарадник у настави
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Матић Б. Милан
Редовни професор
Катедра за дерматовенеролошке болести
Катедра за општу медицину
Матић М. Александра
Ванредни професор
Катедра за здравствену негу

Медић Д. Деана
Доцент
Катедра за микробиологију са паразитологијом и имунологијом

Медић Н. Снежана
Асистент са докторатом
Катедра за епидемиологију

Медић Стојаноска К. Милица
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Мијатов Р. Ивана
Асистент
Катедра за стоматологију са максилофацијалном хирургијом

Мијатов М. Саша
Асистент
Катедра за стоматологију са максилофацијалном хирургијом

Мијатов Укропина М. Љиља
Редовни професор
Катедра за анатомију

Мијатовић Јовановић П. Весна
Ванредни професор
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком

Мијатовић Јовин М. Весна
Доцент
Катедра за фармакологију и токсикологију

Мијовић Р. Романа
Доцент
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Микић Б. Милена
Асистент
Катедра за здравствену негу

Миков М. Иван
Редовни професор
Катедра за медицину рада

Миков М. Момир
Редовни професор
Катедра за фармакологију и токсикологију

Миков А. Александра
Редовни професор
Катедра за медицинску рехабилитацију

Микулић П. Мира
Ванредни професор
Катедра за фармацију

Миладинов Миков М. Марица
Редовни професор
Катедра за епидемиологију

Миланков Б. Олгица
Ванредни професор
Катедра за педијатрију

Миланков Л. Весела
Доцент
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Миланков Ж. Мирослав
Редовни професор
Катедра за хирургију

Миланков М. Вукадин
Доцент
Катедра за хирургију

Миланков С. Андријана
Асистент са докторатом
Катедра за интерну медицину

Милановић Д. Борко
Доцент
Катедра за педијатрију

Милановић Љ. Маја
Доцент
Катедра за фармацију

Милатовић В. Јован
Асистент
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Милатовић В. Стеван
Доцент
Катедра за гинекологију и акушерство

Милекић Р. Бојана
Ванредни професор
Катедра за денталну медицину

Миленковић З. Марина
Асистент
Катедра за хирургију

Миленовић Ж. Наташа
Доцент
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Милијашевић С. Драгана
Асистент
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком

Милијашевић Ж. Борис
Ванредни професор
Катедра за фармакологију и токсикологију

Милић Б. Наташа
Редовни професор
Катедра за фармацију

Милић М. Биљана
Доцент
Катедра за интерну медицину

Милованчев Б. Александра
Асистент са докторатом
Катедра за интерну медицину

Милованчев Александар
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Милојковић Д. Милица
Асистент са докторатом
Катедра за педијатрију

Милосављевић С. Кристина
Асистент
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Милошевић Д. Ивана
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Милошевић О. Биљана
Ванредни професор
Катедра за педијатрију

Милошевић О. Павле
Редовни професор
Катедра за хирургију

Милошевић П. Наташа
Ванредни професор
Катедра за фармацију

Милошевић П. Зоран
Редовни професор
Катедра за хирургију

Милошевић С. Весна
Редовни професор
Катедра за микробиологију са паразитологијом и имунологијом

Милошевић П. Урош
Асистент
Катедра за хирургију

Милошевић Тошић У. Мирјана
Доцент
Катедра за биохемију

Милутиновић Д. Александра
Асистент
Катедра општеобразовних предмета

Милутиновић Т. Драгана
Редовни професор
Катедра за здравствену негу

Миљковић С. Александар
Ванредни професор
Катедра за офталмологију

Миљковић Р. Татјана
Доцент
Катедра за интерну медицину

Миљковић М. Дејан
Асистент са докторатом
Катедра за хистологију и ембриологију

Мирковић М. Синиша
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Мирнић А. Јелена
Доцент
Катедра за денталну медицину

Митић М. Игор
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Митић П. Горана
Редовни професор
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Митровић М. Милена
Редовни професор
Катедра за интерну медицину
Катедра за геријатрију
Митровић М. Слободан
Редовни професор
Катедра за оториноларингологију

Михаиловић M. Јасна
Редовни професор
Катедра за радиологију

Михајловић Б. Бојан
Асистент са докторатом
Катедра за ургентну медицину

Михајловић М. Дуња
Доцент
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Мишић Павков Л. Гордана
Редовни професор
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Младеновић Сегеди С. Љиљана
Ванредни професор
Катедра за гинекологију и акушерство

Мрђановић Јасминка
Истраживач
Истраживач

Мумовић М. Гордана
Редовни професор
Катедра за оториноларингологију

Нађ Л. Чонгор
Редовни професор
Катедра за неурологију

Наумовић М. Нада
Редовни професор
Катедра за физиологију

Недић Ј. Александра
Редовни професор
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Ненадов Јовановић С. Наташа
Асистент
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Нешковић М. Исидора
Асистент са докторатом
Катедра за денталну медицину

Никин Р. Зоран
Доцент
Катедра за патологију

Никовић Ј. Јелена
Сарадник у настави
Катедра за здравствену негу

Николашевић Д. Жељка
Асистент са докторатом
Катедра за психологију

Николин Л. Борислава
Ванредни професор
Катедра за геријатрију

Николић М. Наташа
Асистент
Катедра за микробиологију са паразитологијом и имунологијом

Николић В. Станислава
Асистент са докторатом
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Николић Д. Александра
Ванредни професор
Катедра за фармацију

Николић Р. Јелена
Доцент
Катедра за хирургију

Николић Р. Оливера
Редовни професор
Катедра за радиологију

Николић С. Божана
Доцент
Катедра за фармацију

Николић С. Драган
Доцент
Катедра за хирургију

Николић В. Иван
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Никчевић Тамара
Сарадник у настави
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Нинковић С. Срђан
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Нићифоровић Д. Дијана
Ванредни професор
Катедра за радиологију

Нићифоровић Шурковић Т. Оља
Доцент
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком

Новаковић Д. Будимка
Редовни професор
Катедра за фармацију

Новаковић Паро М. Јованка
Доцент
Катедра за интерну медицину

Обрадовић М. Мирко
Асистент
Катедра за хирургију

Обрадовић С. Душанка
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Огорелица М. Дејан
Асистент
Катедра за дерматовенеролошке болести

Окановић С. Милана
Асистент
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Окиљевић Р. Богдан
Асистент
Катедра за хирургију

Олуић С. Стеван
Асистент приправник
Катедра за физиологију

Олушки Т. Драгана
Асистент
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Остојић В. Јелена
Ванредни професор
Катедра општеобразовних предмета

Остојић Јелена
Истраживач
Истраживач

Остојић М. Тања
Асистент
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Павловић П. Катица
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Павловић С. Весна
Доцент
Катедра за педијатрију

Павловић С. Сања
Асистент
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Павловић М. Небојша
Доцент
Катедра за фармацију

Павловић Поповић Ж. Зора
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Пајић Д. Милош
Доцент
Катедра за здравствену негу

Пајичић О. Филип
Асистент
Катедра за хирургију

Пајтић М. Весна
Доцент
Катедра за ургентну медицину

Пандуров Г. Марина
Асистент са докторатом
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Панић З. Гордана
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Пантелинац П. Слободан
Ванредни професор
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Пантелић П. Милош
Асистент
Катедра за гинекологију и акушерство

Пањковић Д. Милана
Редовни професор
Катедра за патологију

Папић М. Владимир
Доцент
Катедра за хирургију

Пастернак Ј. Јанко
Редовни професор
Катедра за хирургију

Патић В. Александра
Доцент
Катедра за микробиологију са паразитологијом и имунологијом

Паут Кустурица М. Милица
Асистент са докторатом
Катедра за фармакологију и токсикологију

Пејаковић М. Немања
Асистент
Катедра за оториноларингологију

Пејаковић М. Слађана
Асистент
Катедра за интерну медицину

Пејин Д. Радослав
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Перин М. Бранислав
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Перић С. Радмила
Асистент
Катедра за анатомију

Перић Пркосовачки М. Бојана
Асистент са докторатом
Катедра општеобразовних предмета

Перичевић Медић Р. Соња
Доцент
Катедра за медицину рада

Перчић З. Иванка
Доцент
Катедра за интерну медицину

Петаковић И. Горан
Доцент
Катедра за хирургију

Пете К. Мариа
Асистент
Катедра за инфективне болести

Петковић М. Стојан
Редовни професор
Катедра за судску медицину

Петрић Р. Ведрана
Асистент
Катедра за инфективне болести

Петричевић Д. Соња
Асистент
Катедра за анатомију

Петровачки Дејановић Д. Бојана
Доцент
Катедра за неурологију

Петровић Б. Бојан
Ванредни професор
Катедра за денталну медицину

Петровић Б. Слободанка
Редовни професор
Катедра за педијатрију

Петровић Д. Ђорђе
Редовни професор
Катедра за денталну медицину
Катедра за геријатрију
Петровић Д. Томислав
Редовни професор
Катедра за хирургију

Петровић Ј. Владимир
Редовни професор
Катедра за епидемиологију

Петровић М. Љубомир
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Петровић С. Ђорђе
Ванредни професор
Катедра за гинекологију и акушерство

Петровић С. Милован
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Петровић В. Лада
Доцент
Катедра за интерну медицину

Петровић Т. Немања
Асистент
Катедра за интерну медицину

Петронијевић Шарчев С. Бранислава
Ванредни професор
Катедра за денталну медицину

Пилија И. Владимир
Редовни професор
Катедра за судску медицину

Пилиповић С. Ана
Ванредни професор
Катедра за фармацију

Пинтаћ Ђ. Диандра
Асистент
Катедра за биохемију

Плећаш Ђурић М. Александра
Асистент са докторатом
Катедра за здравствену негу

Поважан К. Ђорђе
Редовни професор
Катедра за интерну медицину
Катедра за геријатрију
Попадић Гаћеша Ж. Јелена
Редовни професор
Катедра за физиологију

Попов Б. Тања
Асистент са докторатом
Катедра за ургентну медицину

Попов М. Младен
Асистент
Катедра за хирургију

Поповић Н. Немања
Асистент
Катедра за неурологију

Поповић Ј. Маја
Асистент
Катедра за онкологију

Поповић Б. Милка
Ванредни професор
Катедра за хигијену

Поповић К. Јован
Редовни професор
Катедра за фармакологију и токсикологију

Поповић Л. Стеван
Редовни професор
Катедра за интерну медицину
Катедра за геријатрију
Поповић Б. Александра
Асистент
Катедра за физиологију

Поповић М. Владан
Ванредни професор
Катедра за ургентну медицину

Поповић С. Лазар
Ванредни професор
Катедра за онкологију

Поповић С. Милица
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Поповић М. Санела
Асистент
Катедра за неурологију

Поповић Н. Радмила
Доцент
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Поповић Ј. Коста
Доцент
Катедра за фармацију

Поповић С. Ђорђе
Доцент
Катедра за интерну медицину

Поповић Ј. Милан
Асистент
Катедра за хистологију и ембриологију

Поповић Петровић Л. Светлана
Редовни професор
Катедра за онкологију

Поша М. Михаљ
Редовни професор
Катедра за фармацију

Првуловић Буновић М. Наташа
Доцент
Катедра за радиологију

Преведен А. Томислав
Ванредни професор
Катедра за инфективне болести
Катедра за општу медицину
Преведен Т. Андреј
Асистент
Катедра за интерну медицину

Привродски К. Борис
Асистент
Катедра за хирургију

Продановић Симеуновић Д. Јована
Асистент
Катедра за интерну медицину

Прокеш Л. Бела
Редовни професор
Катедра за медицину рада

Протић Б. Млађан
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Прћић Т. Соња
Ванредни професор
Катедра за дерматовенеролошке болести
Катедра за општу медицину
Пуповац С. Николина
Асистент
Катедра за анатомију

Пушкар М. Татјана
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Раби Жикић Ј. Тамара
Редовни професор
Катедра за неурологију
Катедра за општу медицину
Радивојевић Б. Ивана
Асистент
Катедра за здравствену негу

Радић Ф. Ивана
Доцент
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком

Радић П. Јелена
Асистент
Катедра за интерну медицину

Радовановић Д. Тања
Асистент
Катедра за педијатрију

Радовановић Д. Зоран
Редовни професор
Катедра за онкологију

Радовановић Р. Драгана
Ванредни професор
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Радосавкић С. Радосав
Доцент
Катедра за судску медицину

Радошевић В. Драгана
Асистент
Катедра за анатомију

Рајић Б. Соња
Асистент
Катедра за неурологију

Рајчевић Ђ. Смиљана
Доцент
Катедра за епидемиологију

Ракић Б. Душица
Ванредни професор
Катедра општеобразовних предмета

Ракић С. Горан
Доцент
Катедра за ургентну медицину

Ракић Д. Сања
Асистент
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Ракочевић З. Натали
Асистент
Катедра за хистологију и ембриологију

Ралевић М. Слађана
Асистент
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Рамић Д. Бојана
Доцент
Катедра за денталну медицину

Ранисављевић М. Милан
Асистент са докторатом
Катедра за хирургију

Ратковић С. Драгана
Доцент
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Рашковић Л. Александар
Редовни професор
Катедра за фармакологију и токсикологију

Рашовић В. Предраг
Доцент
Катедра за хирургију

Репић Гордана
Асистент
Катедра за здравствену негу

Реџек Ј. Александар
Редовни професор
Катедра за хирургију

Реџек Мудринић Б. Татјана
Доцент
Катедра за педијатрију

Ристивојевић П. Анђелка
Редовни професор
Катедра за педијатрију

Ристић М. Миољуб
Доцент
Катедра за епидемиологију

Росић И. Миленко
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Рош Н. Татјана
Доцент
Катедра за дерматовенеролошке болести

Ружић С. Маја
Ванредни професор
Катедра за инфективне болести
Катедра за општу медицину
Ружичка Калоци М. Светлана
Доцент
Катедра за неурологију

Сабо Ј. Ана
Редовни професор
Катедра за фармакологију и токсикологију

Савић Н. Радојица
Асистент
Катедра за педијатрију

Савић Д. Александар
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Савић Д. Драган
Редовни професор
Катедра за хирургију

Савић С. Жељка
Доцент
Катедра за интерну медицину

Савовић Н. Слободан
Редовни професор
Катедра за оториноларингологију

Сазданић Б. Дарија
Асистент
Катедра за фармацију

Сазданић Великић C. Даница
Асистент са докторатом
Катедра за геријатрију

Сакалаш О. Лоранд
Асистент
Катедра за неурологију

Сакач Б. Дејан
Редовни професор
Катедра за интерну медицину
Катедра за геријатрију
Самарџија Д. Голуб
Доцент
Катедра за патологију

Самојлик Н. Исидора
Редовни професор
Катедра за фармакологију и токсикологију

Севић Ђ. Синиша
Редовни професор
Катедра за инфективне болести
Катедра за геријатрију
Катедра за општу медицину
Секеруш З. Ванеса
Асистент
Катедра за биохемију

Секулић Р. Слободан
Доцент
Катедра за неурологију

Секулић Д. Вук
Редовни професор
Катедра за хирургију
Катедра за геријатрију
Секулић Р. Боривој
Доцент
Катедра за интерну медицину

Секулић Бојан
Асистент приправник
Катедра за гинекологију и акушерство

Селаковић Ђ. Срећко
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Семниц Д. Марија
Редовни професор
Катедра за неурологију

Сечен Г. Невена
Редовни професор
Катедра за интерну медицину
Катедра за геријатрију
Силађи Ш. Ђенђи
Доцент
Катедра за психијатрију и психолошку медицину
Катедра за општу медицину
Симин П. Драгана
Ванредни професор
Катедра за здравствену негу

Симић М. Љиљана
Сарадник у настави
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Симић С. Светлана
Редовни професор
Катедра за неурологију
Катедра за општу медицину
Симић Панић С. Душица
Доцент
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Славић О. Данијел
Асистент
Катедра за физиологију

Славковић З. Санела
Доцент
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Сланкаменац Ј. Петар
Редовни професор
Катедра за неурологију
Катедра за геријатрију
Катедра за општу медицину
Смиешко М. Гордана
Ванредни професор
Катедра за микробиологију са паразитологијом и имунологијом

Соколовац В. Ивана
Асистент са магистратуром
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Спасић Н. Александар
Асистент
Катедра за радиологију

Спасојевић Ј. Тијана
Асистент
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Спасојевић Д. Слободан
Ванредни професор
Катедра за педијатрију

Спировски М. Милена
Асистент
Катедра за онкологију

Срдановић Л. Илија
Ванредни професор
Катедра за ургентну медицину

Срдановић Мараш Д. Јелена
Асистент са докторатом
Катедра за психологију

Срдић Галић Ђ. Биљана
Редовни професор
Катедра за анатомију

Срђеновић Чонић У. Бранислава
Ванредни професор
Катедра за фармацију

Стајић Р. Драган
Асистент
Катедра за гинекологију и акушерство

Станимиров Г. Бојан
Асистент са докторатом
Катедра за биохемију

Станисављевић Д. Снежана
Асистент
Катедра за ургентну медицину

Станков М. Сунчица
Асистент са докторатом
Катедра за општу медицину

Станков М. Кармен
Редовни професор
Катедра за биохемију

Станковић С. Милан
Редовни професор
Катедра за хирургију

Стануловић А. Невена
Асистент
Катедра за патологију

Стелкић С. Милица
Сарадник у настави
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Стефан Микић И. Сандра
Редовни професор
Катедра за инфективне болести
Катедра за геријатрију
Катедра за општу медицину
Стефановић З. Маја
Асистент
Катедра за ургентну медицину

Стилиновић П. Небојша
Ванредни професор
Катедра за фармакологију и токсикологију

Стојадиновић С. Александра
Ванредни професор
Катедра за педијатрију

Стојаковић С. Наташа
Асистент са докторатом
Катедра за здравствену негу

Стојанац Л. Игор
Ванредни професор
Катедра за денталну медицину

Стојанов С. Оливер
Доцент
Катедра за геријатрију

Стојановић М. Стеван
Асистент
Катедра за хирургију

Стојановић Д. Весна
Редовни професор
Катедра за педијатрију

Стојановић Н. Слободан
Редовни професор
Катедра за дерматовенеролошке болести
Катедра за општу медицину
Стојановић С. Сања
Редовни професор
Катедра за радиологију

Стојиљковић Б. Горан
Редовни професор
Катедра за судску медицину

Стојић М. Синиша
Редовни професор
Катедра за гинекологију и акушерство

Стојчевић Малетић Д. Јелена
Доцент
Катедра за биохемију

Стојшин М. Ивана
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Стојшић В. Мирјана
Асистент са докторатом
Катедра за педијатрију

Стојшић Н. Владимир
Асистент
Катедра за интерну медицину

Стојшић Милосављевић Ђ. Анастазија
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Стојшић Џуња М. Љубица
Редовни професор
Катедра за анатомију

Стокић Ј. Едита
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Стошић З. Зоран
Редовни професор
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Стражмештер Мајсторовић Б. Гордана
Доцент
Катедра за интерну медицину

Сувајџић Ђ. Љиљана
Редовни професор
Катедра за фармацију

Сукњаја В. Весна
Асистент са докторатом
Катедра за неурологију

Тадић Ј. Ана
Асистент са докторатом
Катедра за денталну медицину

Тадић Ј. Снежана
Доцент
Катедра за интерну медицину

Тамаш М. Даниела
Доцент
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Тапавички Г. Борислав
Асистент
Катедра за физиологију

Татић Р. Миланка
Ванредни професор
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Тегелтија Р. Драгана
Доцент
Катедра за патологију

Теофиловић Д. Бранислава
Асистент са докторатом
Катедра за фармацију

Тепавчевић Б. Весна
Ванредни професор
Катедра за фармацију

Тешановић Д. Душанка
Асистент
Катедра за онкологију

Тешић З. Тамара
Асистент
Катедра за оториноларингологију

Тешић С. Драган
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Тил Е. Виктор
Редовни професор
Катедра за радиологију

Тодоровић Б. Маша
Асистент
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Тодоровић Б. Немања
Асистент
Катедра за фармацију

Тодоровић Б. Александар
Асистент
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Томас Петровић Д. Ана
Асистент
Катедра за фармакологију и токсикологију

Томашевић Р. Тања
Асистент
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком

Томашевић Тодоровић Т. Снежана
Редовни професор
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Томић Т. Мирослав
Асистент
Катедра за хирургију

Томић Д. Мирјана
Асистент
Катедра за интерну медицину

Томић Д. Сања
Ванредни професор
Катедра за здравствену негу

Томић С. Славица
Ванредни професор
Катедра за инфективне болести
Катедра за општу медицину
Томић С. Зденко
Редовни професор
Катедра за фармакологију и токсикологију

Томић Наглић Д. Драгана
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Торовић Д. Љиља
Редовни професор
Катедра за фармацију

Тошић М. Јела
Асистент са докторатом
Катедра за педијатрију

Тошић Р. Милица
Сарадник у настави
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Тривунић Дајко Р. Сандра
Ванредни професор
Катедра за патологију

Трифуновић Д. Јасна
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Трнинић Пјевић М. Александра
Редовни професор
Катедра за гинекологију и акушерство

Трудић Ђ. Аника
Доцент
Катедра за микробиологију са паразитологијом и имунологијом

Тубић М. Теодора
Доцент
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Туркаљ М. Иван
Асистент
Катедра за радиологију

Туркулов С. Весна
Редовни професор
Катедра за инфективне болести
Катедра за општу медицину
Катедра за геријатрију
Тушек Ф. Иван
Ванредни професор
Катедра за денталну медицину

Ћебовић Н. Татјана
Редовни професор
Катедра за биохемију

Ћелић М. Дејан
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Ћетковић Б. Ненад
Ванредни професор
Катедра за гинекологију и акушерство

Ћирин М. Дејан
Доцент
Катедра за фармацију

Ћурић J. Никола
Ванредни професор
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Ћурчић Б. Александар
Редовни професор
Катедра за гинекологију и акушерство
Катедра за геријатрију
Увелин А. Арсен
Ванредни професор
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Удицки Р. Мирјана
Доцент
Катедра за анатомију

Узелац М. Јована
Сарадник у настави
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Укропина Н. Снежана
Доцент
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком

Урам Бенка С. Ана
Ванредни професор
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Урошевић М. Ивана
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Фабри Ј. Милотка
Редовни професор
Катедра за инфективне болести
Катедра за општу медицину
Фабри Галамбош М. Изабела
Доцент
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Фаркаш Агатић Ј. Зита
Доцент
Катедра за фармацију

Фејса Леваков М. Александра
Доцент
Катедра за хистологију и ембриологију

Филиповић Д. Кармела
Доцент
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Фратрић Ј. Ивана
Асистент
Катедра за хирургију

Хаднађев М. Душан
Редовни професор
Катедра за радиологију

Хајдер С. Драгица
Асистент
Катедра за неурологију

Хархаји В. Сања
Доцент
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком

Хархаји В. Владимир
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Хитл Д. Маја
Асистент
Катедра за фармацију

Хорват А. Игор
Асистент
Катедра за хирургију

Хорват Ј. Олга
Редовни професор
Катедра за фармакологију и токсикологију

Хорват Т. Золтан
Редовни професор
Катедра за хирургију

Хрњаковић Цвјетковић Б. Ивана
Редовни професор
Катедра за микробиологију са паразитологијом и имунологијом

Хромиш Ј. Сања
Асистент са докторатом
Катедра за здравствену негу

Цвејић М. Јелена
Редовни професор
Катедра за фармацију

Цвијановић Б. Милан
Редовни професор
Катедра за неурологију
Катедра за општу медицину
Цвјетићанин Т. Милица
Асистент са докторатом
Катедра за денталну медицину

Цвјетковић М. Дејан
Ванредни професор
Катедра за инфективне болести
Катедра за општу медицину
Цвјетковић М. Ђурђа
Асистент
Катедра за физиологију

Цвјетковић Бошњак M. Мина
Ванредни професор
Катедра за психијатрију и психолошку медицину
Катедра за општу медицину
Цигић П. Томислав
Редовни професор
Катедра за хирургију

Црнобрња М. Вељко
Асистент
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Чабаркапа С. Велибор
Ванредни професор
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Чанадановић М. Владимир
Редовни професор
Катедра за офталмологију

Чанак Ј. Гроздана
Редовни професор
Катедра за инфективне болести
Катедра за геријатрију
Катедра за општу медицину
Чанковић K. Милош
Ванредни професор
Катедра за денталну медицину

Чанковић И. Соња
Доцент
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком

Чанковић К. Душан
Доцент
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком

Чанковић З. Миленко
Асистент
Катедра за интерну медицину

Чапо Ђ. Иван
Ванредни професор
Катедра за хистологију и ембриологију

Чарапић Ј. Владимир
Асистент
Катедра за интерну медицину

Чемерлић Ађић Б. Нада
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Четојевић Симин Драгана
Истраживач
Истраживач

Џамбас Д. Љубиша
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Шакић О. Бранислав
Асистент
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Шарчев Н. Иван
Ванредни професор
Катедра за денталну медицину

Шарчев А. Катарина
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Шарчев В. Татјана
Доцент
Катедра за интерну медицину

Шеган Б. Дарја
Асистент
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Шкрбић Р. Рената
Доцент
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Шобот Д. Валентина
Доцент
Катедра за психологију

Шолајић С. Ненад
Доцент
Катедра за патологију

Шпановић М. Милорад
Доцент
Катедра за медицину рада

Шуњевић З. Милена
Асистент
Катедра за патологију

Шушак С. Стаменко
Редовни професор
Катедра за хирургију

Шушњевић Л. Соња
Доцент
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком


Организационе јединице


Органи Факултета

Студије на Медицинском факултету у Новом Саду остварују се на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма за стицање високог образовања у оквиру поља медицинских наука у складу са правилима студирања заснованим на систему ЕСПБ и акумулацији бодова. Наставни програми интегришу базичну предмедицинску едукацију са базичном медицинском едукацијом у функцији клиничке праксе, посебно примарне здравствене заштите.
Студије које се остварују на Медицинском факултету у Новом Саду:

 • Студије првог степена
  • Основне струковне студије здравствене неге
  • Основне струковне студије радиолошке технологије
  • Основне академске студије здравствене неге
  • Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације (модули: Вишеструка ометеност, Инклузивно образовање и Логопедија)
  • Основне академске студије медицинске рехабилитације
 • Студије другог степена
  • Интегрисане академске студије медицине (на српском и на енглеском језику)
  • Интегрисане академске студије стоматологије (на српском и на енглеском језику)
  • Интегрисане академске студије фармације (на српском и на енглеском језику)
  • Мастер академске студије здравствене неге
  • Мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације
  • Мастер академске студије медицинске рехабилитације
  • Специјалистичке академске студије Ране интервенције у детињству
 • Студије трећег степена
  • Претклиничка истраживања
  • Клиничка истраживања
  • Јавно здравље
  • Биомедицински инжењеринг
 • Здравствене специјализације
 • Континуирана медицинска едукација
Научноистраживачки рад Медицинског факултета оријентисан је на основна, примењена и развојна истраживања из области медицинских наука, али и мултидисциплинарна истраживања која се одвијају у областима унутар Факултета и Универзитета, као и других институција са којима је могуће остварити комбиновање научних дисциплина. Факултет такође сарађује са другим научноистраживачким организацијама, здравственим и привредним организацијама у земљи и иностранству.

У научноистраживачкој делатности Медицински факултет у Новом Саду оријентисан је, пре свега, на реализацију научноистраживачких пројеката које финансирају Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност. Истраживачки рад Факултета одвија се у одговарајућим лабораторијама и на клиникама. Наставници и сарадници годишње објаве велики број научних радова у СЦИ – индексираним часописима и учествују на међународним скуповима у земљи и иностранству.
Списак иностраних високошколских установа са којима Медицински факултет остварује сарадњу:

 • Albert Szent-Györgyi Medical and Pharmaceutical Center, University of Szeged, Hungary
 • Faculty of Medicine, Prince of Songkla, Thailand
 • Izhevsk State Medical Academy, Russia
 • University of Montenegro, Faculty of Medicine Podgorica
 • College of Applied Sciences Lavoslav Ružička in Vukovar, Croatia
 • I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Russia
 • University of Maribor, Faculty of Health Sciences, Slovenia
 • University of Split, School of Medicine, Croatia
 • University of Split, Faculty of Chemistry and Technology, Croatia
 • „Carol Davila“ University of Medicine and Pharmacy Bucharest, Romania
 • Faculty of Dentistry Hong Kong, China
 • Akdeniz University Antalia, Turkey
 • The Charles University, Faculty of Education Czech Republic
 • Danube University Krems, Faculty of Health and Medicine, Department for Health Sciences and Biomedicine, Krems, Austria
 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Osijek, Croatia
 • University of Sarajevo, Faculty of Pharmacy, Bosnia and Herzegovina
 • Saint-Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University, Russia
 • European University - Cyprus, Department of Medicine, School of Medicine

Политика приватности

Медицински факултет Нови Сад (у даљем тексту: Медицински факултет) уређује ову интернет страницу и одговара за садржаје на њој. Медицински факултет поштује приватност својих корисника и у складу с тим не обрађује никакве информације о кориснику, као што су ИП адресе, адресе е-поште и друге информације о посетиоцима странице. Управо због тога Медицински факултет и не користи „колачиће“ путем којих би било могуће прикупити неке од података о личности.

„Колачић“ је мали податак који интернет страница може послати вашем претраживачу, а који се може чувати на тврдом диску. Ако сте забринути због ваше приватности и коришћења технологије „колачићи“, можете подесити прегледач да вас обавести када примите „колачић“, такође можете да поставите свој прегледач да одбија „колачиће“. Факултет је посвећен циљевима који подразумевају ширење образовних и научних искустава са посебним нагласком на даљи развој знања и стицања вештина које су активним и информисаним члановима друштва неопходне за интелектуално и технолошко прилагођавање захтевима средине која је у процесу промена. У наредних десет година интенција Медицинског факултета биће да постане део интегрисаног европског простора образовања и истраживања у медицини и да буде један од добро организованих факултета Југоисточне Европе. Као јавна образовна институција, Факултет ће се придржавати следећих начела:

Медицински факултет користи "Google Analytics" за прикупљање података који су нам неопходни за унапређење рада интернет странице. "Google Analytics" је сервис за веб-анализу компаније Google Inc. Можете спречити ово сакупљање података тако што ћете инсталирати овај додатак претраживачу: Google Analytics Opt-out (можете га наћи на линку https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en)

На својим претраживачима можете да инсталирате "Privacy Badger" како бисте се заштитили од праћења док прегледате веб. "Privacy Badger" је бесплатан додатак који је направила Фондација за електронске границе "Electronic Frontier Foundation – EFF", организација која се бави заштитом права у дигиталном свету.

На овој интернет страници су линкови ка другим интернет страницама. Медицински факултет није одговоран за услове коришћења и правила приватности тих интернет страница, нити може да гарантује, или да буде одговоран за било који садржај, рекламу, производе или друге материјале који су на њима доступни.

У случају да дође до измене постојеће политике приватности, благовремено ћемо вас обавестити на уочљив начин.

Ако имате било каква питања у вези са овом политиком приватности, молимо Вас да нас контактирате на: ivan.krkljus@mf.uns.ac.rs.

Изјава о сагласности (Запослени, Аутори, Ангажовани у Допунском раду)

.zaposleni.docx.


Мапа – Медицински факултет и оближње наставне базе


1. Медицински факултет
2. Завод за трансфузију крви Војводине
3. Завод за фармацију
4. Центар за судску медицину, токсикологију у медицинску генетику
5. Центар за радиологију и Центар за лабораторијску медицину
6. Поликлиника
7. Клиника за инфективне болести
8. Ургентни центар
9. Клиника за болести ува, грла и носа и Клиника за офталмологију
10. Клиника за урологију, Клиника за пластичну и реконструктивну хирургију, Клиника за максилофацијалну и оралну хирургију
11. Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију
12. Клиника за кожно-венеричне болести
13. Клиника за васкуларну и трансплантациону хирургију, Клиника за неурохирургију, Клиника за анестезију и интензивну терапију
14. Клиника за нефрологију и клиничку имунологију, Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма, Клиника за гастроентерологију и хепатологију, Клиника за хематологију
15. Клиника за медицинску рехабилитацију
16. Клиника за абдоминалну, ендокрину и трансплантациону хирургију
17. Клиника за неурологију и Клиника за психијатрију
18. Центар за патологију и хистологију
19. Институт за јавно здравље Војводине
20. Клиника за стоматологију Војводине
21. Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине – Клиника за дечју хабилитацију и рехабилитацију
22. Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине – Клиника за педијатрију и Клиника за дечју хирургију