О факултету

Медицински факултет Универзитета у Новом Саду

Медицински факултет Нови Сад је високошколска установа у саставу Универзитета у Новом Саду која спроводи високообразовне студијске програме као и научноистраживачки рад у оквиру поља медицинских наука, поља друштвено-хуманистичких наука и поља интердисциплинарног програма.
У оквиру делатности високог образовања, на Факултету се реализују студије првог, другог и трећег степена као и разни облици студија иновација знања и стручног образовања. Својим образовним, научним и здравственим активностима Факултет доприноси обезбеђењу кадра чије знање и вештине одговарају потребама и стандардима ширег простора и тако учествује у унапређењу и очувању здравља становништва.
У оквиру научноистраживачке делатности, Медицински факултет настоји да допринесе развоју науке и обезбеђивању научног подмлатка међу студентима и сарадницима.
Поред наставног и научноистраживачког рада, Медицински факултет у Новом Саду негује издавачку делатност, располаже богатим библиотечким фондом и развија информациону инфраструктуру.

Мисија

Факултет кроз своје образовне, истраживачке и здравствене активности, доприноси квалитетном и ефикасном образовању доктора медицине, доктора стоматологије, магистара фармације, дипломираних стручњака здравствене неге, дефектологије, физиотерапије и радиолошке технологије, а чије знање и вештине одговарају потребама и захтевима ширег простора. Ради унапређења и очувања здравља становништва, Факултет остварује функционално и институционално повезивање са свим здравственим центрима у региону, пре свега наставним базама, као и са врхунским здравственим установама у земљи и иностранству.

Факултет ће оспособљавати студенте да буду компетентни у стеченим квалификацијама и настојати да омогући стицање неопходног знања за даље учење и усавршавање кроз докторске студије, специјализације, као и кроз све облике и нивое континуираног образовања.

Факултет ће настојати да оствари и свеобухватније прожимање образовне, истраживачке и здравствене делатности, кроз активније дидактичке приступе, информационе технологије и електронско учење у наставном процесу који промовишу креативност, критички приступ и синтезу стечених знања и вештина.

Факултет ће настојати да створи окружење у којем ће студенти, наставници и сарадници моћи да остваре своја професионална интересовања и да унапреде своје знање, при чему ће сваки рад на обезбеђењу квалитета рада Факултета бити препознат и вреднован.

Визија

Факултет је посвећен циљевима који подразумевају ширење образовних и научних искустава са посебним нагласком на даљи развој знања и стицања вештина које су активним и информисаним члановима друштва неопходне за интелектуално и технолошко прилагођавање захтевима средине која је у процесу промена. У наредних десет година интенција Медицинског факултета биће да постане део интегрисаног европског простора образовања и истраживања у медицини и да буде један од добро организованих факултета Југоисточне Европе. Као јавна образовна институција, Факултет ће се придржавати следећих начела:

- следити пут аутономије, али са преузимањем одговорности за развој свих факултетских ресурса;
- студентима пружити стручна знања која одговарају новим захтевима локалне, националне и интернационалне заједнице;
- прихватити интернационалне стандарде школовањем кадрова који ће се успешно уклапати у глобално друштво и обезбеђивањем мобилности наставног кадра и студената;
- у потпуности примењивати нове образовне технологије и подстицати сазнајне процесе;
- у свим областима деловања развијати систем осигурања квалитета следећи принципе сталног унапређења и имплементације савремених достигнућа;
- тежити изврсности у свим облицима научноистраживачког рада, укључујући и мултидисциплинарне области, како би се допринело очувању и унапређењу знања, посебно када је у питању само подручје Града Новог Сада и област Аутономне Покрајине Војводине.
1. Општи циљеви:
 • одржање и унапређење здравља становништа;
 • прожимање образовне, истраживачке и здравствене делатност;
 • следити пут аутономије, али са преузмањем одговорности за развој свих факултетских ресурса;
 • оспособљавање кадрова у складу са новим захтевима локалне, националне и интернационалне заједнице;
 • прихватити интернационалне стандарде школовањем кадрова који ће се успешно уклапати у глобално друштво и обезбеђивање мобилности наставног кадра и студената;
 • укључивање у интегрисани европски простор образовања и истраживања и достизање позиције једног од добро организованих факултета.

2. Образовни циљеви:
 • преношење стручних и научних знања и вештина студентима на свим студијским програмима, здравственим специјализацијама и ужим специјализацијама;
 • оспособљавање компетентног кадра које ће успешно примењивати стечена знања и вештине.
 • континуирано унапређење квалитета високог образовања у смислу подстицања активнијег дидактичког приступа наставном процесу, примену информационих технологија и електронског учења који промовишу креативност, критички приступ и синтезу стечених знања и вештина;
 • стварање окружења у коме ће студенти, наставници и сарадници моћи да остваре своја професионална интересовања и да унапреде своје знање;
 • ширење образовних и научних искустава са посебним нагласком на даљи развој знања и стицања вештина које су активним и информисаним члановима друштва неопходне за интелектуално и технолошко прилагођавање захтевима средине;
 • континуирана едукација доктора медицине, доктора стоматологије, магистара фармације и других здравствених радника, као и запослених у здравственим установама;
 • успостављање сарадње са другим високошколским институцијама у циљу обезбеђивања мобилности наставног кадра и студената.

2.1. Специфични образовни циљеви основних, мастер и интегрисаних студија:
 • стицање знања из базичних и клиничких, али и бихејвиоралних и друштвено-хуманистичких наука, укључујући јавно здравље, популациону медицину и медицинску етику;
 • оспособљавање за примену базичног биомедицинског знања, концепата и метода у клиничкој пракси;
 • овладавање клиничким вештинама као што су постављање дијагнозе, практично извођење дијагностичких и терапијских процедура, руковање медицинском опремом, комуникација са пацијентом, третман и превенција болести, вођење документације, промоција здравља, рехабилитација, клиничко резоновање и решавање практичних проблема;
 • подстицање на доживотно учење и професионални развој;
 • преношење знања заснованог на научним методама и медицини заснованој на доказима и подстицање критичког мишљења;
 • оспособљавање за примену знања бихејвиоралних и друштвених наука, медицинске етике и медицинске јуриспруденције у циљу ефективне комуникације, доношења клиничких судова и решавањa етичких питања, задовољавања здравствених потреба друштва и разумевања социо-економских, демографских и културолошких детерминанти болести, њихове дистрибуције и консеквенци;
 • оспособљавање за тимски рад и професионалну интерперсоналну комуникацију са другим здравственим радницима у циљу збрињавања пацијента;
 • остваривање професионализма у раду који укључује вештине, ставове и понашање у складу са очекивањима пацијената, њихових породица, других здравствених радника и друштва у целини (одржавање компетенција, информисаност, ефективна комуникација, интергитет, етичко понашање, искреност, алтруизам, посвећеност);
 • остваривање повезаности са медицинском праксом и здравственим системом и спремност на модификације студијских програма у складу са друштвеним околностима;
 • примена активних дидактичких метода специфичних за медицинску струку: клиничке демонстрације, лабораторијске и теренске вежбе, рад у малим групама, решавање практичних проблема.

2.2. Специфични образовни циљеви докторских студија:
 • формирање висококомпетентних научних радника различитих ужестручних профила, оспособљених првенствено за самостални али и тимски научноистраживачки рад;
 • заснованост на медицинској науци и примена принципа медицине засноване на доказима, укључујући фундаментална, клиничка и епидемиолошка истраживања;
 • стицање највишег нивоа знања, развијање способности креативног и критичког размишљања, разумевање актуелних проблема и њихово решавања, као и оспособљеност за континуирану примену нових научних резултата у клиничкој пракси;
 • оспособљавање за самосталан и тимски научни рад, управљање и лидерство у истраживачким тимовима и руковођење националним и међународним пројектима, квалитетну научну комуникацију, примену знања у пракси, као и преношење знања на млађе истраживаче и ширу друштвену заједницу;
 • оспособљавање за праћење и одабир релевантне научне литературе, уз процену њене научне вредности, као и способност разумевања и презентације научних информација.

2.3. Специфични образовни циљеви здравствених специјализација и ужих специјализација:
 • оспособљавање и развој уско специфичних професионалних компетенција (знања, вештина и ставова) које ће омогућити самостални рад у одговарајућој области медицине;
 • интегрисање знања базичних биомедицинских, клиничких, бихејвиоралних и друштвено-хуманистичких наука, медицинске јуриспруденције и менаџмента;
 • оспособљавање за професионалну сарадњу и тимски рад у ужој стручној области;
 • остваривање професионализма у раду у одговарајућој стручној области, који укључује вештине, ставове и понашање у складу са очекивањима пацијената, њихових породица, других здравствених радника и друштва у целини (одржавање компетенција, информисаност, ефективна комуникација, интегритет, етичко понашање, искреност, алтруизам, посвећеност);
 • обезбеђивање аутономије у односу са пацијентом у смислу доношења одлука на основу доступних медицинских знања и доказа;
 • развијање професионалне одговорности за доживотно учење и континуирану медицинску едукацију;
 • оспособљавање за преузимање одговорности у раду као медицинског експерта у одговарајућој области, сарадника, руководиоца, ментора и супервизора;
 • сарадња са здравственим организацијама и телима покрајинске и републичке управе у области здравства у циљу задовољавања потреба здравственог система за специјалистима и супспецијалистима одговарајућих области;

2.4. Специфични образовни циљеви континуиране медицинске едукације:
 • надградња медицинских знања и вештина стечених формалним образовањем кроз професионални дијалог и размену знања;
 • одржавање и развијање компетенција различитих профила здравствених радника;
 • промоција нових дијагностичких и терапијских техника и процедура и њихова интеграција у здравствени систем;
 • обезбеђивање аутономије у односу са пацијентом у смислу доношења одлука на основу доступних медицинских знања и доказа;
 • формирање друштвених мрежа и подстицање на размену информација, дискусију и саветовање између здравствених радника и других релевантних професија;
 • дистрибуција информација од институционалног, националног, регионалног и глобалног здравственог интереса;
 • сарадња са здравственим организацијама, стручним и научним удружењима и телима која су задужена за медицинску професију, фармацеутском индустријом, индустријом медицинске опреме и ИТ-индустријом, као и са другим факултетима и универзитетима;
 • интеграција међународних стандарда у медицинску праксу.

3. Научни циљеви:
 • подстицање научноистраживачког рада и обезбеђивање компетентног научног подмлатка међу студентима и сарадницима факултета;
 • подршка наставном и истраживачком кадру, укључујући и научни подмладак, у реализацији начних пројеката, публиковању, дисеминацији и популаризацији научних резултата;
 • обезбеђивање адекватне инфраструктуре, набавка и константно осавремењивање научноистраживачке опреме;
 • развој информационе инфраструктуре и рад на иновацијама и трансферу технологија;
 • тежити изврсности у свим облицима научноистраживачког рада, укључујући и мултидисциплинарне области.

4. Функционални циљеви:
 • стално обезбеђење и унапређивање квалитета рада факултета у складу са научним, социо-економским и културолошким развојем друштва;
 • подстицање изврсности у учењу, образовању, истраживању и ефикасности у управљању и руковођењу;
 • функционално и институционално повезивање са свим здравственим центрима у региону, пре свега наставним базама, као и са врхунским здравственим установама у земљи и иностранству;
 • у свим областима деловања развијати систем осигурања квалитета следећи принципе сталног унапређења и имплементације савремених достигнућа.

 • 18. мај 1960. године – основан Медицински факултет у Новом Саду Указом о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о универзитетима који је усвојила Народна скупштина Народне Републике Србије.
 • 19. октобар 1960. године – свечано отварање Медицинског факултета у слушаоници Средње техничке школе (у прву школску годину било је уписано 169 редовних студената).
 • 1964. година – одбрањена прва докторска дисертација.
 • 1965. година – завршена зграда Медицинског факултета.
 • 1970. године – уведена редовна последипломска настава за магистарске студије.
 • 1976. година – основан Стоматолошки одсек и уведене Студије стоматологије.
 • 1982. година – почетак самосталне издавачке делатности.
 • 1991. година – извршена реформа наставних планова и програма (студије медицине продужене на шест година) и знатно проширена листа наставних база.
 • 1993. година – почетак наставе на енглеском језику за студенте медицине.
 • 2000. година – уведене Студије фармације и отворена зграда Фармације.
 • 2003. година – уведене струковне и академске Студије здравствене неге и основан Центар за континуирану медицинску едукацију.
 • 2005. година – уведен Европски систем преноса бодова (ЕСПБ) и усвојен систем упоредивих диплома.
 • 2008. година – уведен студијски смер Специјална рехабилитација и специјална едукација и започет први циклус акредитације.
 • 2009. година – уведен студијски смер Медицинска рехабилитација.
 • 2016. година – акредитовани студијски програми струковних студија Радиолошке технологије и специјалистичких академских студија Ране интервенције у детињству.
 • 2022. година - отворено ново крило зграде Медицинског факултета са преко 2.500 м² корисног простора превасходно намењеног настави на студијама здравствене неге, специјалне едукације и рехабилитације, медицинске рехабилитације и фармације.

проф. др Никола Вујић

(1960-1962)


проф. др Драгољуб Димковић

(1962-1964)


проф. др Милош Араницки

(1964-1965)


проф. др Радивој Милин

(1965-1969, 1970-1971)


проф. др Страхиња Маринков

(1969-1970)


проф. др Стојан Вучковић

(1971-1973)


проф. др Михаилo Бајић

(1973-1977)


проф. др Душан Н. Поповић

(1977-1981)


проф. др Александар Свирчевић

(1981-1988)


проф. др Александар Момчиловић

(1988-1992)


проф. др Павле Будаков

(1992-2000)


проф. др Стеван Поповић

(2000-2009)


проф. др Никола Грујић

(2009-2015)


проф. др Снежана Бркић

(2015- )Презиме и име запосленог
Звање
Катедра
Абазовић М. Миња
Асистент
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Агић Д. Данијела
Доцент
Катедра за интерну медицину

Ађић О. Филип
Асистент
Катедра за интерну медицину

Азашевац М. Тијана
Асистент
Катедра за интерну медицину

Александрић Б. Тијана
Асистент
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Амиџић П. Јелена
Ванредни професор
Катедра за хистологију и ембриологију

Андрејић Вишњић М. Бојана
Доцент
Катедра за хистологију и ембриологију

Андријевић М. Илија
Редовни професор
Катедра за здравствену негу

Андријевић Н. Љиљана
Редовни професор
Катедра за биохемију

Андријевић И. Ана
Асистент
Катедра за интерну медицину

Андрић Д. Драгица
Асистент
Катедра за интерну медицину

Андрић И. Вања
Асистент
Катедра за инфективне болести

Анђелић С. Благоје
Асистент
Катедра за судску медицину

Анђелић Д. Никола
Асистент
Катедра за радиологију

Антић Б. Јелена
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Аранђеловић М. Бранимирка
Асистент са докторатом
Катедра за здравствену негу

Атанацковић Крстоношић Т. Милица
Ванредни професор
Катедра за фармацију

Бабић М. Никола
Редовни професор
Катедра за офталмологију

Бабовић С. Синиша
Ванредни професор
Катедра за анатомију

Бајић Д. Дејана
Асистент
Катедра за биохемију

Бајкин А. Ивана
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Бајкин В. Бранислав
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Балаћ В. Драгана
Асистент
Катедра за хигијену

Баљак М. Бранко
Асистент
Катедра за хирургију

Бановић З. Павле
Асистент са докторатом
Катедра за микробиологију са паразитологијом и имунологијом

Барак Ф. Ото
Редовни професор
Катедра за физиологију
Катедра за спортску медицину
Баришић А. Ненад
Ванредни професор
Катедра за педијатрију

Барјактаровић Р. Ива
Доцент
Катедра општеобразовних предмета

Баста Николић Д. Маријана
Доцент
Катедра за радиологију

Батинић М. Никола
Асистент
Катедра за хирургију

Батуран Д. Бранислава
Асистент
Катедра за гинекологију и акушерство

Бачулов А. Катарина
Асистент
Катедра општеобразовних предмета

Бећаревић Б. Мирјана
Редовни професор
Катедра за фармацију

Бијеловић В. Сања
Редовни професор
Катедра за хигијену

Бјелајац П. Деан
Асистент
Катедра за хирургију

Бјелан С. Сања
Асистент
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Бјелан С. Свето
Асистент
Катедра за хирургију

Бјелановић М. Јелена
Ванредни професор
Катедра за хигијену

Бјелић С. Снежана
Асистент
Катедра за ургентну медицину

Бјелица Л. Артур
Редовни професор
Катедра за гинекологију и акушерство
Катедра за општу медицину
Бјелица Р. Милена
Асистент
Катедра за педијатрију

Бјелобрк С. Марија
Доцент
Катедра за интерну медицину

Бјелобрк М. Миле
Асистент
Катедра за хирургију

Благојевић Д. Душка
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Блажић П. Лариса
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Бобан M. Јасмина
Доцент
Катедра за радиологију

Богавац А. Мирјана
Редовни професор
Катедра за гинекологију и акушерство

Богдан С. Маја
Асистент са докторатом
Катедра за интерну медицину

Богдановић Р. Јово
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Бојовић Д. Марко
Асистент
Катедра за онкологију

Бокан Д. Даријо
Асистент са докторатом
Катедра за здравствену негу

Босанац М. Милана
Асистент
Катедра за хистологију и ембриологију

Бошковић М. Ксенија
Редовни професор
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Бошковић Ж. Никола
Асистент
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Брајковић О. Денис
Асистент са докторатом
Катедра за стоматологију са максилофацијалном хирургијом

Брестовачки Свитлица С. Бранислава
Ванредни професор
Катедра за здравствену негу

Бркић В. Снежана
Редовни професор
Катедра за инфективне болести
Катедра за општу медицину
Бркић Јовановић Р. Нина
Ванредни професор
Катедра за психологију

Брунет И. Стефан
Асистент
Катедра за офталмологију

Бугарски Игњатовић В. Војислава
Редовни професор
Катедра за психологију

Будаков Обрадовић П. Зорана
Ванредни професор
Катедра за трансфузиологију

Будински С. Славко
Асистент
Катедра за хирургију

Бујандрић Б. Невенка
Асистент са докторатом
Катедра за трансфузиологију

Букарица С. Светлана
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Буљчик Чупић М. Маја
Ванредни професор
Катедра за оториноларингологију
Катедра за општу медицину и геријатрију
Бурић В. Драган
Асистент
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Бурсаћ С. Далиборка
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Вапа М. Душан
Ванредни професор
Катедра за судску медицину

Варга Ј. Јан
Редовни професор
Катедра за хирургију

Васиљевић Б. Тијана
Асистент
Катедра за патологију

Васић Л. Драган
Асистент
Катедра за хирургију

Васовић М. Велибор
Редовни професор
Катедра за фармакологију и токсикологију

Вејновић Т. Ана Марија
Асистент
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Вејновић Т. Александра
Асистент
Катедра за гинекологију и акушерство

Вејновић Р. Тихомир
Редовни професор
Катедра за гинекологију и акушерство

Велисављев Филиповић М. Гордана
Ванредни професор
Катедра за педијатрију

Велицки С. Радмила
Ванредни професор
Катедра за хигијену

Велицки У. Лазар
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Вељковић Ж. Радован
Редовни професор
Катедра за хирургију

Вељовић Ј. Тања
Ванредни професор
Катедра за денталну медицину

Веселинов Ј. Владимир
Асистент са докторатом
Катедра за интерну медицину

Веселиновић С. Игор
Редовни професор
Катедра за судску медицину

Веселиновић М. Мила
Ванредни професор
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Весковић М. Дуња
Асистент
Катедра за дерматовенеролошке болести

Вијатов Ђурић В. Гордана
Ванредни професор
Катедра за педијатрију
Катедра за општу медицину
Вилотијевић Даутовић М. Гордана
Ванредни професор
Катедра општеобразовних предмета

Вицко Ф. Ференц
Редовни професор
Катедра за хирургију

Вицковић В. Сања
Редовни професор
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Влаховић Н. Дмитар
Асистент
Катедра за неурологију

Војводић И. Светлана
Редовни професор
Катедра за трансфузиологију

Војинов С. Саша
Ванредни професор
Катедра за хирургију
Катедра за општу медицину и геријатрију
Војновић А. Матилда
Редовни професор
Катедра за општу медицину и геријатрију

Војновић Р. Лариса
Асистент
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Воргучин И. Ивана
Ванредни професор
Катедра за педијатрију

Врањеш В. Маријана
Асистент са докторатом
Катедра за интерну медицину

Врањеш Н. Миодраг
Доцент
Катедра за хирургију

Вујанић Станков Ж. Тијана
Асистент са докторатом
Катедра за неурологију

Вујановић М. Љуба
Ванредни професор
Катедра за дерматовенеролошке болести
Катедра за општу медицину
Вујков Б. Сања
Ванредни професор
Катедра за денталну медицину

Вуклиш Ж. Драгана
Асистент
Катедра за медицинску рехабилитацију

Вукмировић Н. Саша
Ванредни професор
Катедра за фармакологију и токсикологију

Вукмировић Папуга В. Марија
Асистент
Катедра за нуклеарну медицину

Вуковић М. Јелена
Асистент
Катедра за гинекологију и акушерство

Вуковић Р. Владимир
Асистент са докторатом
Катедра за епидемиологију

Вуковић Р. Милош
Асистент
Катедра за радиологију

Вукоја Н. Марија
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Вукоје И. Каролина
Доцент
Катедра за денталну медицину

Вукосав Б. Никола
Асистент
Катедра за хирургију

Вулековић Б. Петар
Редовни професор
Катедра за хирургију

Вулин С. Александра
Асистент са докторатом
Катедра за интерну медицину

Вучај Ћириловић А. Викторија
Редовни професор
Катедра за радиологију

Вучинић С. Наташа
Ванредни професор
Катедра за фармацију

Вучинић В. Предраг
Ванредни професор
Катедра за денталну медицину

Вучинић M. Никола
Ванредни професор
Катедра за анатомију

Вучковић А. Биљана
Ванредни професор
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Вучковић М. Јелена
Асистент
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Гаварић С. Неда
Ванредни професор
Катедра за фармацију

Гавриловић М. Срђан
Доцент
Катедра за ургентну медицину

Гајдобрански П. Ђорђе
Редовни професор
Катедра за хирургију

Гајинов П. Биљана
Асистент
Катедра за дерматовенеролошке болести

Гајинов Т. Зорица
Редовни професор
Катедра за дерматовенеролошке болести
Катедра за општу медицину и геријатрију
Гајић М. Бранислава
Доцент
Катедра за дерматовенеролошке болести

Гајић З. Зоран
Ванредни професор
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Галић В. Владимир
Асистент
Катедра за неурологију

Гарипи Б. Енис
Асистент
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Гвозденовић М. Немања
Ванредни професор
Катедра за ургентну медицину

Гвозденовић В. Љиљана
Редовни професор
Катедра за анестезију и периоперативну медицину
Катедра за општу медицину и геријатрију
Гебауер Букуров Е. Ксенија
Ванредни професор
Катедра за неурологију

Гламочак Д. Сандра
Асистент
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Глигорић И. Емилиа
Доцент
Катедра за фармацију

Гојковић Д. Зоран
Ванредни професор
Катедра за хирургију
Катедра за општу медицину и геријатрију
Голијанин П. Даница
Асистент
Катедра за хирургију

Голубовић Б. Соња
Асистент
Катедра за интерну медицину

Голубовић B. Миодраг
Доцент
Катедра за општу медицину и геријатрију

Голубовић С. Шпела
Редовни професор
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Голубовић Т. Борис
Ванредни професор
Катедра за психијатрију и психолошку медицину
Катедра за општу медицину и геријатрију
Голубовић Б. Јагош
Доцент
Катедра за хирургију

Голушин Н. Зоран
Ванредни професор
Катедра за дерматовенеролошке болести
Катедра за општу медицину
Гребелдингер П. Слободан
Редовни професор
Катедра за хирургију

Грковић Ј. Десанка
Ванредни професор
Катедра за офталмологију

Грујић Н. Јасмина
Ванредни професор
Катедра за трансфузиологију

Грујић С. Зорица
Редовни професор
Катедра за гинекологију и акушерство

Грујић Летић Н. Невена
Ванредни професор
Катедра за фармацију

Грујичић Ј. Маја
Ванредни професор
Катедра општеобразовних предмета

Гусман П. Вера
Редовни професор
Катедра за микробиологију са паразитологијом и имунологијом

Гушић Ж. Ивана
Ванредни професор
Катедра за денталну медицину

Дабовић Д. Драгана
Асистент
Катедра за интерну медицину

Давидовић П. Софија
Ванредни професор
Катедра за офталмологију

Дамјанов Д. Димитрије
Асистент
Катедра за интерну медицину

Данкуц В. Драган
Редовни професор
Катедра за оториноларингологију

Девечерски В. Гордана
Редовни професор
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију
Катедра за општу медицину и геријатрију
Дејановић Ж. Божидар
Асистент
Катедра за интерну медицину

Демеши Дрљан А. Чила
Редовни професор
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Дицков В. Исидора
Асистент
Катедра за гинекологију и акушерство

Дицков С. Александра
Редовни професор
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Добријевић Г. Дејан
Асистент
Катедра за биохемију

Додер Ж. Радослава
Редовни професор
Катедра за инфективне болести

Катедра за општу медицину
Докић Д. Марина
Асистент
Катедра за интерну медицину

Долинај Ђ. Владимир
Асистент са докторатом
Катедра за здравствену негу

Драгић Б. Наташа
Доцент
Катедра за хигијену

Драгичевић М. Данијела
Ванредни професор
Катедра за оториноларингологију

Драгичевић Јојкић М. Марина
Асистент
Катедра за интерну медицину

Драговац С. Горана
Редовни професор
Катедра за епидемиологију

Драпшин П. Миодраг
Редовни професор
Катедра за физиологију
Катедра за спортску медицину
Драшковић Б. Биљана
Редовни професор
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Драшковић О. Драган
Редовни професор
Катедра за судску медицину

Дрвенџија Б. Зорка
Асистент
Катедра за анатомију

Дрљача М. Маја
Асистент
Катедра за инфективне болести

Дрљача Леро Н. Јована
Асистент
Катедра за фармацију

Дрљевић Тодић М. Вања
Асистент
Катедра за интерну медицину

Дробац Р. Милан
Ванредни професор
Катедра за денталну медицину

Дуганџија И. Тихомир
Редовни професор
Катедра за епидемиологију

Дулић И. Оливер
Асистент са докторатом
Катедра за хирургију

Ђанић П. Маја
Доцент
Катедра за фармакологију и токсикологију

Ђекић Малбаша Н. Јелена
Ванредни професор
Катедра за епидемиологију

Ђилвеси Г. Ђула
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Ђозић Т. Исидора
Асистент
Катедра за хирургију

Ђокић Јовин В. Сташа
Наставник
Катедра општеобразовних предмета

Ђолаи А. Матилда
Редовни професор
Катедра за хистологију и ембриологију

Ђурић Д. Младен
Асистент
Катедра за хирургију

Ђурић Д. Мирна
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Ђурић Ђ. Миланко
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Ђурица Р. Јелена
Асистент
Катедра за инфективне болести

Ђуричин П. Александар
Асистент са докторатом
Катедра за ургентну медицину

Ђуровић Копривица Ј. Даниела
Ванредни професор
Катедра за денталну медицину

Ел Фара Х. Амир
Асистент
Катедра за интерну медицину

Ергелашев М. Иван
Асистент
Катедра за хирургију

Ерић М. Мирела
Редовни професор
Катедра за анатомију

Жарков Г. Марија
Редовни професор
Катедра за неурологију

Жеравица Р. Радмила
Ванредни професор
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Живановић Д. Жељко
Доцент
Катедра за неурологију
Катедра за општу медицину и геријатрију
Живановић В. Олга
Ванредни професор
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Живковић Д. Драгана
Ванредни професор
Катедра за здравствену негу

Живковић Ж. Синиша
Асистент
Катедра за интерну медицину

Живојинов М. Мирјана
Редовни професор
Катедра за патологију

Жувић Т. Драгана
Асистент
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Заклан Д. Драгана
Асистент
Катедра за фармацију

Зарић М. Бојан
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Звездин С. Биљана
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Звекић Сворцан С. Јелена
Доцент
Катедра за медицинску рехабилитацију

Здравковић М. Ранко
Асистент
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Иванов З. Оливера
Доцент
Катедра за онкологију

Иванов Д. Давид
Асистент
Катедра за физиологију

Иванов Ђ. Дејан
Редовни професор
Катедра за хирургију

Иванов Ђ. Игор
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Ивановић М. Владимир
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Ивановић Ковачевић М. Светлана
Ванредни професор
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Ивезић А. Сташа
Асистент
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Иветић Поледица С. Олга
Асистент
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Ивић Б. Стефан
Асистент
Катедра за патологију

Ивић М. Стојан
Доцент
Катедра за денталну медицину
Катедра за општу медицину и геријатрију
Ивков Симић Ђ. Милана
Доцент
Катедра за дерматовенеролошке болести
Катедра за општу медицину
Ивковић Капицл В. Татјана
Редовни професор
Катедра за патологију

Илинчић Н. Марко
Асистент
Катедра за гинекологију и акушерство

Илинчић П. Бранислава
Ванредни професор
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Илић М. Александра
Асистент
Катедра за патологију

Илић Ђ. Александра
Асистент
Катедра за неурологију

Илић М. Александра
Доцент
Катедра за интерну медицину

Илић А. Татјана
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Илић Д. Мирослав
Редовни професор
Катедра за хирургију

Илић Л. Ђорђе
Ванредни професор
Катедра за гинекологију и акушерство

Илић Мирослав
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Илић П. Мирослав
Редовни професор
Катедра за стоматологију са максилофацијалном хирургијом

Илић Сабо Р. Јелена
Ванредни професор
Катедра за хистологију и ембриологију

Исаковић С. Валентина
Асистент
Катедра за хирургију

Ичин С. Тијана
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Јаворац М. Јован
Асистент
Катедра за интерну медицину

Јаковљевић Ј. Ана
Доцент
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Јанковић С. Тања
Доцент
Катедра за медицинску рехабилитацију

Јањић М. Небојша
Асистент
Катедра за интерну медицину

Јањић Ј. Наташа
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Јараковић Ч. Милана
Асистент
Катедра за интерну медицину

Јевтић Р. Марија
Редовни професор
Катедра за хигијену

Јелача Б. Бојан
Доцент
Катедра за хирургију

Јеремић П. Димитрије
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Јеремић Кнежевић Н. Милица
Ванредни професор
Катедра за денталну медицину

Јерковић З. Милица
Асистент
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Јовановић А. Младен
Редовни професор
Катедра за хирургију

Јовановић И. Александар
Ванредни професор
Катедра за неурологију
Катедра за општу медицину
Јовановић В. Гордана
Ванредни професор
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Јованчевић Д. Љиљана
Ванредни професор
Катедра за оториноларингологију

Јовић М. Рајко
Редовни професор
Катедра за оториноларингологију

Јовићевић Н. Мирјана
Редовни професор
Катедра за неурологију

Јовичић Бата Н. Јелена
Ванредни професор
Катедра за фармацију

Јојкић Павков Р. Данијела
Ванредни професор
Катедра за педијатрију
Катедра за општу медицину
Јокић Р. Радоица
Редовни професор
Катедра за хирургију

Јокшић Мазињанин С. Радојка
Доцент
Катедра за ургентну медицину

Јуковић Ф. Мирела
Асистент са докторатом
Катедра за радиологију

Кавечан И. Ивана
Редовни професор
Катедра за педијатрију

Кадић Р. Урош
Асистент
Катедра за гинекологију и акушерство

Кантарџић Р. Ивана
Доцент
Катедра за денталну медицину

Караба Јаковљевић И. Деа
Редовни професор
Катедра за физиологију
Катедра за спортску медицину
Караман И. Мина
Сарадник у настави
Катедра за психологију

Каран Ракић В. Ведрана
Доцент
Катедра за физиологију

Катанић Н. Јасмина
Ванредни професор
Катедра за биохемију

Кашиковић Лечић Б. Светлана
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Квргић Т. Светлана
Ванредни професор
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком

Керкез П. Јелена
Асистент
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Кесић Н. Јелена
Асистент са докторатом
Катедра за педијатрију

Кираљ И. Александар
Редовни професор
Катедра за стоматологију са максилофацијалном хирургијом

Кладар В. Небојша
Доцент
Катедра за фармацију

Клашња Ж. Јелена
Асистент
Катедра за трансфузиологију

Клашња В. Александар
Ванредни професор
Катедра за физиологију
Катедра за спортску медицину
Кљајић Л. Владимир
Редовни професор
Катедра за оториноларингологију

Кнежевић А. Владимир
Ванредни професор
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Кнежевић Љ. Александар
Ванредни професор
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Кнежевић В. Виолета
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Кнежевић М. Јелена
Асистент
Катедра за неурологију

Кнези И. Никола
Асистент
Катедра за анатомију

Ковач Б. Наташа
Асистент
Катедра за педијатрију

Ковач Б. Александра
Асистент
Катедра за психологију

Ковачевић С. Томи
Асистент
Катедра за општу медицину и геријатрију

Ковачевић Д. Милена
Асистент
Катедра за медицинску рехабилитацију

Ковачевић Д. Надица
Ванредни професор
Катедра за инфективне болести
Катедра за општу медицину
Ковачевић В. Драган
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Ковачевић М. Мила
Доцент
Катедра за ургентну медицину

Козић Б. Душко
Редовни професор
Катедра за радиологију

Коларов П. Виолета
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Коларов Бјелобрк Н. Ивана
Доцент
Катедра за интерну медицину

Коларовић Л. Јованка
Редовни професор
Катедра за педијатрију

Коларски С. Ивор
Асистент
Катедра за судску медицину

Коларш Ш. Бела
Асистент
Катедра за општу медицину и геријатрију

Комазец С. Зоран
Редовни професор
Катедра за оториноларингологију

Комшић Ј. Јелена
Асистент
Катедра за денталну медицину

Константинидис Г. Георгиос
Редовни професор
Катедра за педијатрију

Копитовић Ш. Александар
Ванредни професор
Катедра за неурологију
Катедра за општу медицину
Копитовић Ш. Иван
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Копрившек М. Катарина
Редовни професор
Катедра за радиологију

Косијер М. Дијана
Асистент
Катедра за интерну медицину

Крајновић С. Босиљка
Асистент
Катедра за патологију

Красник О. Растислава
Ванредни професор
Катедра за медицинску рехабилитацију

Кресоја Игњатовић Д. Милана
Асистент са докторатом
Катедра за онкологију

Крсман З. Анита
Асистент
Катедра за гинекологију и акушерство

Крстић З. Татјана
Ванредни професор
Катедра за психологију

Крстоношић С. Бојана
Ванредни професор
Катедра за анатомију

Крстоношић С. Вељко
Редовни професор
Катедра за фармацију

Кузман Д. Данило
Асистент
Катедра за дерматовенеролошке болести

Куљанчић П. Душан
Асистент
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Кухајда Р. Данијела
Асистент са докторатом
Катедра за медицинску рехабилитацију

Кухајда М. Иван
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Лабан Терзија Б. Јована
Асистент
Катедра за денталну медицину

Лазаревић З. Ана
Асистент
Катедра за интерну медицину

Лаиновић З. Тијана
Асистент са докторатом
Катедра за денталну медицину

Лакић З. Тања
Доцент
Катедра за патологију

Лалић Ј. Ненси
Ванредни професор
Катедра за здравствену негу

Лалић Поповић Н. Младена
Редовни професор
Катедра за фармацију

Лалошевић М. Душан
Редовни професор
Катедра за хистологију и ембриологију

Ласица М. Небојша
Асистент
Катедра за хирургију

Леваков В. Иван
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Леваков Р. Оливера
Доцент
Катедра за дерматовенеролошке болести

Лемајић Комазец Н. Слободанка
Ванредни професор
Катедра за оториноларингологију

Лендак Ф. Дајана
Ванредни професор
Катедра за инфективне болести
Катедра за општу медицину
Личина Т. Јелена
Асистент
Катедра за онкологију

Ловренски Н. Александра
Ванредни професор
Катедра за патологију

Ловренски Д. Јован
Редовни професор
Катедра за радиологију

Лукач Д. Дамир
Редовни професор
Катедра за физиологију
Катедра за спортску медицину
Лукић И. Ивана
Асистент
Катедра за хирургију

Лукић Д. Јелена
Сарадник у настави
Катедра за психологију

Лукић Шаркановић М. Мирка
Асистент са докторатом
Катедра за ургентну медицину

Лучић А. Милош
Редовни професор
Катедра за радиологију

Лучић М. Силвија
Ванредни професор
Катедра за онкологију

Лучић Прокин Л. Александра
Ванредни професор
Катедра за неурологију

Љубичић Б. Бојана
Асистент
Катедра за интерну медицину

Мајкић Н. Милан
Асистент
Катедра за хирургију

Максимовић М. Тамара
Асистент
Катедра за гинекологију и акушерство

Максимовић Ж. Синиша
Асистент
Катедра за хирургију

Маленковић Ђ. Горан
Ванредни професор
Катедра за здравствену негу

Малетин М. Срђан
Асистент
Катедра за интерну медицину

Малетин М. Милош
Асистент
Катедра за хирургију

Малетин З. Александра
Ванредни професор
Катедра за денталну медицину

Мандић Д. Аљоша
Редовни професор
Катедра за гинекологију и акушерство

Манојловић Е. Владимир
Доцент
Катедра за ургентну медицину

Манојловић С. Миа
Асистент
Катедра за интерну медицину

Маринковић Д. Марија
Доцент
Катедра за хирургију

Марић Л. Душица
Редовни професор
Катедра за анатомију

Марић Т. Даниела
Ванредни професор
Катедра за инфективне болести
Катедра за општу медицину
Маричић М. Слободан
Асистент
Катедра за гинекологију и акушерство

Маричић Пријић Ј. Сања
Асистент са докторатом
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Марковић М. Дубравка
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Марковић В. Вук
Наставник
Катедра општеобразовних предмета

Мартић Б. Никола
Асистент
Катедра за фармакологију и токсикологију

Матијашевић А. Јован
Ванредни професор
Катедра за здравствену негу

Матијевић М. Радмила
Ванредни професор
Катедра за медицинску рехабилитацију

Матић Б. Милан
Редовни професор
Катедра за дерматовенеролошке болести
Катедра за општу медицину
Матић М. Александра
Ванредни професор
Катедра за здравствену негу

Матић Грдинић Д. Ивана
Асистент
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Медин В. Данило
Асистент
Катедра за интерну медицину

Медић Д. Деана
Ванредни професор
Катедра за микробиологију са паразитологијом и имунологијом

Медић Н. Снежана
Доцент
Катедра за епидемиологију

Мијатов Р. Ивана
Доцент
Катедра за стоматологију са максилофацијалном хирургијом

Мијатовић Јовановић П. Весна
Редовни професор
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком

Мијатовић Јовин М. Весна
Ванредни професор
Катедра за фармакологију и токсикологију

Микић Б. Милена
Асистент са докторатом
Катедра за здравствену негу

Миков И. Игор
Асистент
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Миков М. Иван
Редовни професор
Катедра за медицину рада

Миков А. Александра
Редовни професор
Катедра за медицинску рехабилитацију

Микулић П. Мира
Ванредни професор
Катедра за фармацију

Миланков Л. Весела
Ванредни професор
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Миланков М. Вукадин
Доцент
Катедра за хирургију

Миланков С. Андријана
Доцент
Катедра за интерну медицину

Милановић Д. Борко
Доцент
Катедра за педијатрију

Милановић Љ. Маја
Доцент
Катедра за фармацију

Милатовић В. Јован
Асистент
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Милатовић В. Стеван
Доцент
Катедра за гинекологију и акушерство

Милекић Р. Бојана
Ванредни професор
Катедра за денталну медицину

Миленковић З. Марина
Асистент
Катедра за хирургију

Миленовић Ж. Наташа
Ванредни професор
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Милијашевић С. Драгана
Асистент са докторатом
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком

Милијашевић Ж. Борис
Ванредни професор
Катедра за фармакологију и токсикологију

Милић Б. Наташа
Редовни професор
Катедра за фармацију

Милованчев Б. Александра
Доцент
Катедра за интерну медицину

Милојковић Д. Милица
Асистент са докторатом
Катедра за педијатрију

Милосављевић М. Александар
Асистент
Катедра за хирургију

Милошевић Д. Ивана
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Милошевић П. Наташа
Редовни професор
Катедра за фармацију

Милошевић П. Зоран
Редовни професор
Катедра за хирургију

Милутиновић Д. Александра
Асистент
Катедра општеобразовних предмета

Милутиновић Т. Драгана
Редовни професор
Катедра за здравствену негу

Миљковић Р. Ана
Асистент
Катедра за општу медицину и геријатрију

Миљковић С. Александар
Ванредни професор
Катедра за офталмологију

Миљковић Р. Татјана
Доцент
Катедра за интерну медицину

Миљковић М. Дејан
Доцент
Катедра за хистологију и ембриологију

Минаковић З. Ивана
Асистент
Катедра за општу медицину и геријатрију

Мирковић М. Синиша
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Мирнић А. Јелена
Ванредни професор
Катедра за денталну медицину

Митић М. Игор
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Митић П. Горана
Редовни професор
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Митровић М. Милена
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Митровић М. Слободан
Редовни професор
Катедра за оториноларингологију

Михаиловић M. Јасна
Редовни професор
Катедра за нуклеарну медицину

Михајловић Н. Андреа
Асистент
Катедра за физиологију

Михајловић Б. Бојан
Асистент са докторатом
Катедра за ургентну медицину

Младеновић Б. Никола
Асистент
Катедра за општу медицину и геријатрију

Младеновић Сегеди С. Љиљана
Редовни професор
Катедра за гинекологију и акушерство

Нађ Ч. Габриел Стефан
Асистент
Катедра за гинекологију и акушерство

Наумовић М. Нада
Редовни професор
Катедра за физиологију
Катедра за општу медицину и геријатрију
Недић Ј. Александра
Редовни професор
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Нешковић М. Исидора
Асистент са докторатом
Катедра за денталну медицину

Никовић Ј. Јелена
Асистент
Катедра за здравствену негу

Николашевић Д. Жељка
Доцент
Катедра за психологију

Николин Л. Борислава
Ванредни професор
Катедра за општу медицину и геријатрију

Николић М. Наташа
Доцент
Катедра за микробиологију са паразитологијом и имунологијом

Николић В. Станислава
Доцент
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Николић Д. Александра
Ванредни професор
Катедра за фармацију

Николић Р. Јелена
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Николић Р. Оливера
Редовни професор
Катедра за радиологију

Николић С. Божана
Доцент
Катедра за фармацију

Николић С. Драган
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Николић В. Иван
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Нинковић С. Срђан
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Новковић С. Мира
Сарадник у настави
Катедра за здравствену негу

Обрадовић С. Душанка
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Огорелица М. Дејан
Асистент
Катедра за дерматовенеролошке болести

Остојић В. Јелена
Ванредни професор
Катедра општеобразовних предмета

Остојић Шашић М. Тања
Асистент
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Павловић М. Небојша
Доцент
Катедра за фармацију

Пајић Д. Милош
Ванредни професор
Катедра за здравствену негу

Пајичић О. Филип
Асистент
Катедра за хирургију

Пајичић Р. Адријана
Асистент
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Пандуров Брлић Г. Марина
Асистент са докторатом
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Панић С. Жељка
Асистент
Катедра за хистологију и ембриологију

Пантелинац П. Слободан
Ванредни професор
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Пантелић П. Милош
Доцент
Катедра за гинекологију и акушерство

Пањковић Д. Милана
Редовни професор
Катедра за патологију

Пастернак Ј. Јанко
Редовни професор
Катедра за хирургију

Патић В. Александра
Доцент
Катедра за микробиологију са паразитологијом и имунологијом

Паут Кустурица М. Милица
Асистент са докторатом
Катедра за фармакологију и токсикологију

Пејаковић М. Немања
Асистент
Катедра за оториноларингологију

Пејаковић М. Слађана
Асистент
Катедра за интерну медицину

Пејаковић Будински Д. Милица
Асистент
Катедра за микробиологију са паразитологијом и имунологијом

Пејин Д. Радослав
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Пековић М. Сара
Асистент
Катедра за офталмологију

Перић С. Радмила
Асистент
Катедра за радиологију

Перић Пркосовачки М. Бојана
Доцент
Катедра општеобразовних предмета

Перичевић Медић Р. Соња
Доцент
Катедра за медицину рада

Перчић З. Иванка
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Пете К. Мариа
Доцент
Катедра за инфективне болести

Петер Ј. Андреа
Асистент са докторатом
Катедра за нуклеарну медицину

Петковић М. Стојан
Редовни професор
Катедра за судску медицину

Петрић Р. Ведрана
Доцент
Катедра за инфективне болести

Петричевић Д. Соња
Асистент
Катедра за анатомију

Петровић Б. Бојан
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Петровић Д. Ђорђе
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Петровић Ј. Владимир
Редовни професор
Катедра за епидемиологију

Петровић М. Љубомир
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Петровић С. Ђорђе
Ванредни професор
Катедра за гинекологију и акушерство

Петровић С. Милован
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Петровић В. Лада
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Петровић Т. Немања
Асистент са докторатом
Катедра за интерну медицину

Петронијевић Шарчев С. Бранислава
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Пилија И. Владимир
Редовни професор
Катедра за судску медицину

Пилиповић С. Ана
Редовни професор
Катедра за фармацију

Пинтаћ Шарац Ђ. Диандра
Асистент
Катедра за биохемију

Плећаш Ђурић М. Александра
Асистент са докторатом
Катедра за здравствену негу

Попадић Гаћеша Ж. Јелена
Редовни професор
Катедра за физиологију

Попов М. Младен
Асистент
Катедра за хирургију

Поповић Ј. Маја
Асистент
Катедра за онкологију

Поповић Б. Милка
Ванредни професор
Катедра за хигијену
Катедра за општу медицину и геријатрију
Поповић Б. Александра
Асистент
Катедра за физиологију

Поповић С. Лазар
Ванредни професор
Катедра за онкологију

Поповић С. Милица
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину
Катедра за општу медицину и геријатрију
Поповић М. Дуња
Асистент
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Поповић М. Санела
Асистент
Катедра за неурологију

Поповић Н. Радмила
Доцент
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Поповић Ј. Коста
Доцент
Катедра за фармацију

Поповић С. Ђорђе
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину
Катедра за општу медицину и геријатрију
Поповић Ј. Милан
Доцент
Катедра за хистологију и ембриологију

Поповић Петровић Л. Светлана
Редовни професор
Катедра за онкологију

Поша М. Михаљ
Редовни професор
Катедра за фармацију

Првуловић Буновић М. Наташа
Ванредни професор
Катедра за нуклеарну медицину

Преведен М. Михаела
Асистент
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Преведен А. Томислав
Редовни професор
Катедра за инфективне болести
Катедра за општу медицину
Преведен Т. Андреј
Асистент
Катедра за интерну медицину

Привродски К. Борис
Асистент
Катедра за хирургију

Продановић В. Душан
Асистент
Катедра за фармакологију и токсикологију

Продановић Симеуновић Д. Јована
Асистент
Катедра за интерну медицину

Протић Б. Млађан
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Прћић Т. Соња
Ванредни професор
Катедра за дерматовенеролошке болести
Катедра за општу медицину
Пуповац С. Николина
Асистент
Катедра за анатомију

Пустахија Л. Татјана
Асистент
Катедра за епидемиологију

Пушкар М. Татјана
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Раби Жикић Ј. Тамара
Редовни професор
Катедра за неурологију
Катедра за општу медицину
Радић П. Јелена
Асистент са докторатом
Катедра за интерну медицину

Радовановић Д. Зоран
Редовни професор
Катедра за онкологију

Радовановић Р. Драгана
Редовни професор
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Радосављевић Р. Слађана
Асистент
Катедра за интерну медицину

Радошевић В. Драгана
Доцент
Катедра за анатомију

Радумило Ж. Данијела
Асистент
Катедра за денталну медицину

Раичевић Н. Видак
Асистент
Катедра општеобразовних предмета

Рајић Б. Соња
Асистент са докторатом
Катедра за неурологију

Рајчевић Ђ. Смиљана
Доцент
Катедра за епидемиологију

Ракић С. Горан
Ванредни професор
Катедра за ургентну медицину

Ракочевић З. Натали
Асистент
Катедра за хистологију и ембриологију

Рамић Д. Бојана
Доцент
Катедра за денталну медицину

Ранисављевић М. Милан
Асистент са докторатом
Катедра за хирургију

Ратковић С. Драгана
Ванредни професор
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Рашковић Л. Александар
Редовни професор
Катедра за фармакологију и токсикологију

Реџек Ј. Александар
Редовни професор
Катедра за хирургију

Реџек Мудринић Б. Татјана
Ванредни професор
Катедра за педијатрију

Ристић М. Миољуб
Ванредни професор
Катедра за епидемиологију

Росић И. Миленко
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Рош Н. Татјана
Доцент
Катедра за дерматовенеролошке болести

Ружић С. Маја
Ванредни професор
Катедра за инфективне болести
Катедра за општу медицину
Савић Р. Предраг
Асистент
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Савић Д. Александар
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Савић Д. Драган
Редовни професор
Катедра за хирургију

Савић С. Жељка
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Савовић Н. Слободан
Редовни професор
Катедра за оториноларингологију

Сазданић Б. Дарија
Асистент
Катедра за фармацију

Сазданић Великић C. Даница
Доцент
Катедра за општу медицину и геријатрију

Сакач Б. Дејан
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Самарџија Д. Голуб
Ванредни професор
Катедра за патологију

Самарџић Лукић В. Маја
Асистент
Катедра за педијатрију

Самац Ј. Јелена
Асистент
Катедра за нуклеарну медицину

Самојлик Н. Исидора
Редовни професор
Катедра за фармакологију и токсикологију

Севић Ђ. Синиша
Редовни професор
Катедра за инфективне болести

Катедра за општу медицину
Седларевић П. Соња
Асистент
Катедра за интерну медицину

Секеруш З. Ванеса
Асистент
Катедра за биохемију

Секулић Р. Слободан
Доцент
Катедра за неурологију

Секулић Р. Боривој
Доцент
Катедра за интерну медицину

Селаковић Ђ. Срећко
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Семниц Д. Марија
Редовни професор
Катедра за неурологију

Симин П. Драгана
Ванредни професор
Катедра за здравствену негу

Симић С. Светлана
Редовни професор
Катедра за неурологију
Катедра за општу медицину
Симић Панић С. Душица
Доцент
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Славић О. Данијел
Доцент
Катедра за физиологију

Славковић З. Санела
Ванредни професор
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Смиешко М. Гордана
Редовни професор
Катедра за микробиологију са паразитологијом и имунологијом

Спасојевић Ј. Тијана
Асистент
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Спасојевић Д. Слободан
Ванредни професор
Катедра за педијатрију

Спировски М. Милена
Доцент
Катедра за онкологију

Срдановић Л. Илија
Ванредни професор
Катедра за ургентну медицину

Срдић Галић Ђ. Биљана
Редовни професор
Катедра за анатомију

Срђеновић Чонић У. Бранислава
Редовни професор
Катедра за фармацију

Стајић Р. Драган
Доцент
Катедра за гинекологију и акушерство

Стаменковић С. Марија
Асистент са докторатом
Катедра за неурологију

Станимиров Г. Бојан
Доцент
Катедра за биохемију

Станков Р. Маја
Асистент
Катедра за нуклеарну медицину

Станков М. Кармен
Редовни професор
Катедра за биохемију

Станковић М. Ђурђина
Асистент
Катедра за педијатрију

Станковић С. Милан
Редовни професор
Катедра за хирургију

Стануловић А. Невена
Асистент
Катедра за патологију

Старчевић Н. Сања
Асистент
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Степановић М. Кристина
Асистент
Катедра за интерну медицину

Стефан Микић И. Сандра
Редовни професор
Катедра за инфективне болести

Катедра за општу медицину
Стефановић З. Маја
Асистент
Катедра за ургентну медицину

Стилиновић П. Небојша
Ванредни професор
Катедра за фармакологију и токсикологију

Стојадиновић С. Александра
Ванредни професор
Катедра за педијатрију

Стојаковић С. Наташа
Доцент
Катедра за здравствену негу

Стојановић М. Стеван
Асистент
Катедра за хирургију

Стојановић Д. Весна
Редовни професор
Катедра за педијатрију

Стојановић С. Сања
Редовни професор
Катедра за радиологију

Стојаноски Д. Стефан
Асистент
Катедра за радиологију

Стојиљковић Б. Горан
Редовни професор
Катедра за судску медицину

Стојић С. Ивана
Асистент
Катедра за радиологију

Стојић С. Марко
Асистент
Катедра за гинекологију и акушерство

Стојчевић Малетић Д. Јелена
Ванредни професор
Катедра за биохемију

Стојшин М. Ивана
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Стојшић В. Мирјана
Доцент
Катедра за педијатрију

Стојшић Н. Владимир
Асистент са докторатом
Катедра за интерну медицину

Стојшић Милосављевић Ђ. Анастазија
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Стокић Ј. Едита
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Стошић З. Срђан
Асистент
Катедра за радиологију

Сукњаја В. Весна
Асистент са докторатом
Катедра за неурологију

Тадић Ј. Ана
Асистент са докторатом
Катедра за денталну медицину

Тадић Ј. Снежана
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Тамаш М. Даниела
Доцент
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Тамаш В. Татјана
Асистент
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком

Тапавички Г. Борислав
Асистент
Катедра за физиологију

Татић Р. Миланка
Ванредни професор
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Тегелтија Р. Драгана
Ванредни професор
Катедра за патологију

Теофиловић Д. Бранислава
Доцент
Катедра за фармацију

Тепавчевић Б. Весна
Ванредни професор
Катедра за фармацију

Тешић З. Тамара
Асистент
Катедра за оториноларингологију

Тил Е. Виктор
Редовни професор
Катедра за радиологију

Товиловић Г. Вања
Асистент
Катедра за оториноларингологију

Тодић В. Мирко
Асистент
Катедра за хирургију

Тодоровић Б. Маша
Асистент
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Тодоровић Б. Немања
Асистент
Катедра за фармацију

Томас Петровић Д. Ана
Доцент
Катедра за фармакологију и токсикологију

Томашевић Р. Тања
Асистент
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком

Томашевић Тодоровић Т. Снежана
Редовни професор
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Томић Т. Мирослав
Асистент
Катедра за хирургију

Томић Д. Мирјана
Асистент
Катедра за интерну медицину

Томић Д. Сања
Ванредни професор
Катедра за здравствену негу

Томић С. Славица
Ванредни професор
Катедра за инфективне болести
Катедра за општу медицину
Томић С. Зденко
Редовни професор
Катедра за фармакологију и токсикологију

Томић Наглић Д. Драгана
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Торбица С. Слободан
Асистент
Катедра за радиологију

Торовић Д. Љиља
Редовни професор
Катедра за фармацију

Тошић М. Јела
Асистент са докторатом
Катедра за педијатрију

Тошић С. Милан
Асистент
Катедра за хирургију

Трајковић Б. Величко
Асистент
Катедра за хирургију

Тривунић Дајко Р. Сандра
Редовни професор
Катедра за патологију

Трифуновић Д. Јасна
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Трудић Ђ. Аника
Доцент
Катедра за микробиологију са паразитологијом и имунологијом

Тубић М. Теодора
Ванредни професор
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Туркулов С. Весна
Редовни професор
Катедра за инфективне болести
Катедра за општу медицину
Катедра за општу медицину и геријатрију
Ћебовић Н. Татјана
Редовни професор
Катедра за биохемију

Ћелић М. Дејан
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Ћетковић Б. Ненад
Ванредни професор
Катедра за гинекологију и акушерство

Ћирин М. Дејан
Доцент
Катедра за фармацију

Ћурчић Б. Александар
Редовни професор
Катедра за гинекологију и акушерство
Катедра за општу медицину и геријатрију
Увелин А. Арсен
Ванредни професор
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Удицки Р. Мирјана
Доцент
Катедра за анатомију

Узелац М. Јована
Асистент
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Урам Бенка С. Ана
Ванредни професор
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Урошевић М. Ивана
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Фабри Галамбош М. Изабела
Доцент
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Фаркаш Агатић Ј. Зита
Доцент
Катедра за фармацију

Фејса Леваков М. Александра
Ванредни професор
Катедра за хистологију и ембриологију

Фратрић Ј. Ивана
Асистент са докторатом
Катедра за хирургију

Хитл Д. Маја
Доцент
Катедра за фармацију

Хорват Ј. Олга
Редовни професор
Катедра за фармакологију и токсикологију

Хрњаковић Цвјетковић Б. Ивана
Редовни професор
Катедра за микробиологију са паразитологијом и имунологијом

Хромиш Ј. Сања
Доцент
Катедра за здравствену негу

Цвејић М. Јелена
Редовни професор
Катедра за фармацију

Цвјетићанин Т. Милица
Асистент са докторатом
Катедра за денталну медицину

Цвјетковић Бошњак M. Мина
Ванредни професор
Катедра за психијатрију и психолошку медицину
Катедра за општу медицину
Цвјетковић Николетић М. Ђурђа
Асистент
Катедра за физиологију

Црнобрња М. Вељко
Асистент са докторатом
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Чабаркапа С. Велибор
Редовни професор
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Чанадановић М. Владимир
Редовни професор
Катедра за офталмологију

Чанковић K. Милош
Ванредни професор
Катедра за денталну медицину

Чанковић И. Соња
Ванредни професор
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком
Катедра за општу медицину и геријатрију
Чанковић К. Душан
Ванредни професор
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком

Чанковић З. Миленко
Доцент
Катедра за интерну медицину

Чапо Ђ. Иван
Ванредни професор
Катедра за хистологију и ембриологију

Чарапић Ј. Владимир
Асистент
Катедра за интерну медицину

Чемерлић Ађић Б. Нада
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Чомић Д. Маша
Асистент
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Џамбас Д. Љубиша
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Шарчев Н. Иван
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Шеган Б. Дарја
Асистент
Катедра за психијатрију и психолошку медицину

Шкрбић Р. Рената
Ванредни професор
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Шобот Д. Валентина
Доцент
Катедра за психологију

Шпановић М. Милорад
Асистент са докторатом
Катедра за медицину рада

Шуњевић З. Милена
Асистент
Катедра за патологију

Шушак С. Стаменко
Редовни професор
Катедра за хирургију

Шушњевић Л. Соња
Ванредни професор
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком


Студије на Медицинском факултету у Новом Саду остварују се на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма за стицање високог образовања у оквиру поља медицинских наука у складу са правилима студирања заснованим на систему ЕСПБ и акумулацији бодова. Наставни програми интегришу базичну предмедицинску едукацију са базичном медицинском едукацијом у функцији клиничке праксе, посебно примарне здравствене заштите.
Студије које се остварују на Медицинском факултету у Новом Саду:

 • Студије првог степена
  • Основне струковне студије здравствене неге
  • Основне струковне студије радиолошке технологије
  • Основне академске студије здравствене неге
  • Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације (модули: Вишеструка ометеност, Инклузивно образовање и Логопедија)
  • Основне академске студије медицинске рехабилитације
 • Студије другог степена
  • Интегрисане академске студије медицине (на српском и на енглеском језику)
  • Интегрисане академске студије стоматологије (на српском и на енглеском језику)
  • Интегрисане академске студије фармације (на српском и на енглеском језику)
  • Мастер академске студије здравствене неге
  • Мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације
  • Мастер академске студије медицинске рехабилитације
  • Специјалистичке академске студије Ране интервенције у детињству
 • Студије трећег степена
  • Претклиничка истраживања
  • Клиничка истраживања
  • Јавно здравље
  • Биомедицински инжењеринг
  • Биомедицинске науке
 • Здравствене специјализације
 • Континуирана медицинска едукација
Научноистраживачки рад Медицинског факултета оријентисан је на основна, примењена и развојна истраживања из области медицинских наука, али и мултидисциплинарна истраживања која се одвијају у областима унутар Факултета и Универзитета, као и других институција са којима је могуће остварити комбиновање научних дисциплина. Факултет такође сарађује са другим научноистраживачким организацијама, здравственим и привредним организацијама у земљи и иностранству.

У научноистраживачкој делатности Медицински факултет у Новом Саду оријентисан је, пре свега, на реализацију научноистраживачких пројеката које финансирају Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност. Истраживачки рад Факултета одвија се у одговарајућим лабораторијама и на клиникама. Наставници и сарадници годишње објаве велики број научних радова у СЦИ – индексираним часописима и учествују на међународним скуповима у земљи и иностранству.
Списак иностраних високошколских установа са којима Медицински факултет остварује сарадњу:

 • Albert Szent-Györgyi Medical and Pharmaceutical Center, University of Szeged, Hungary
 • Faculty of Medicine, Prince of Songkla, Thailand
 • Izhevsk State Medical Academy, Russia
 • University of Montenegro, Faculty of Medicine Podgorica
 • College of Applied Sciences Lavoslav Ružička in Vukovar, Croatia
 • I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Russia
 • University of Maribor, Faculty of Health Sciences, Slovenia
 • University of Split, School of Medicine, Croatia
 • University of Split, Faculty of Chemistry and Technology, Croatia
 • „Carol Davila“ University of Medicine and Pharmacy Bucharest, Romania
 • Faculty of Dentistry Hong Kong, China
 • Akdeniz University Antalia, Turkey
 • The Charles University, Faculty of Education Czech Republic
 • Danube University Krems, Faculty of Health and Medicine, Department for Health Sciences and Biomedicine, Krems, Austria
 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Osijek, Croatia
 • University of Sarajevo, Faculty of Pharmacy, Bosnia and Herzegovina
 • Saint-Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University, Russia
 • European University - Cyprus, Department of Medicine, School of Medicine

Лице за заштиту података о личности

Лице задужено за заштиту података о личности на Медицинком Факултету Нови Сад, Унивезитета у Новом Саду је Иван Кркљуш.

За сва питања у вези са обрађивањем података о личности, можете се обратити путем електронске поште: ivan.krkljus@mf.uns.ac.rs и/или на адресу: Хајдук Вељкова бр. 3 Нови Сад, са назнаком за Лице овлашћено за заштиту података о личности.

РЕШЕЊЕ о именовању лица задуженог за заштиту података о личности

Политика приватности

Медицински факултет Нови Сад (у даљем тексту: Медицински факултет) уређује ову интернет страницу и одговара за садржаје на њој. Медицински факултет поштује приватност својих корисника и у складу с тим не обрађује никакве информације о кориснику, као што су ИП адресе, адресе е-поште и друге информације о посетиоцима странице. Управо због тога Медицински факултет и не користи „колачиће“ путем којих би било могуће прикупити неке од података о личности.

„Колачић“ је мали податак који интернет страница може послати вашем претраживачу, а који се може чувати на тврдом диску. Ако сте забринути због ваше приватности и коришћења технологије „колачићи“, можете подесити прегледач да вас обавести када примите „колачић“, такође можете да поставите свој прегледач да одбија „колачиће“. Факултет је посвећен циљевима који подразумевају ширење образовних и научних искустава са посебним нагласком на даљи развој знања и стицања вештина које су активним и информисаним члановима друштва неопходне за интелектуално и технолошко прилагођавање захтевима средине која је у процесу промена. У наредних десет година интенција Медицинског факултета биће да постане део интегрисаног европског простора образовања и истраживања у медицини и да буде један од добро организованих факултета Југоисточне Европе. Као јавна образовна институција, Факултет ће се придржавати следећих начела:

Медицински факултет користи "Google Analytics" за прикупљање података који су нам неопходни за унапређење рада интернет странице. "Google Analytics" је сервис за веб-анализу компаније Google Inc. Можете спречити ово сакупљање података тако што ћете инсталирати овај додатак претраживачу: Google Analytics Opt-out (можете га наћи на линку https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en)

На својим претраживачима можете да инсталирате "Privacy Badger" како бисте се заштитили од праћења док прегледате веб. "Privacy Badger" је бесплатан додатак који је направила Фондација за електронске границе "Electronic Frontier Foundation – EFF", организација која се бави заштитом права у дигиталном свету.

На овој интернет страници су линкови ка другим интернет страницама. Медицински факултет није одговоран за услове коришћења и правила приватности тих интернет страница, нити може да гарантује, или да буде одговоран за било који садржај, рекламу, производе или друге материјале који су на њима доступни.

У случају да дође до измене постојеће политике приватности, благовремено ћемо вас обавестити на уочљив начин.

Ако имате било каква питања у вези са овом политиком приватности, молимо Вас да нас контактирате на: ivan.krkljus@mf.uns.ac.rs.

Изјава о сагласности (Запослени, Аутори, Ангажовани у Допунском раду)

.zaposleni.docx.


Мапа – Медицински факултет и оближње наставне базе


1. Медицински факултет
2. Завод за трансфузију крви Војводине
3. Завод за фармацију
4. Центар за судску медицину, токсикологију у медицинску генетику
5. Центар за радиологију и Центар за лабораторијску медицину
6. Поликлиника
7. Клиника за инфективне болести
8. Ургентни центар
9. Клиника за болести ува, грла и носа и Клиника за офталмологију
10. Клиника за урологију, Клиника за пластичну и реконструктивну хирургију, Клиника за максилофацијалну и оралну хирургију
11. Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију
12. Клиника за кожно-венеричне болести
13. Клиника за васкуларну и трансплантациону хирургију, Клиника за неурохирургију, Клиника за анестезију и интензивну терапију
14. Клиника за нефрологију и клиничку имунологију, Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма, Клиника за гастроентерологију и хепатологију, Клиника за хематологију
15. Клиника за медицинску рехабилитацију
16. Клиника за абдоминалну, ендокрину и трансплантациону хирургију
17. Клиника за неурологију и Клиника за психијатрију
18. Центар за патологију и хистологију
19. Институт за јавно здравље Војводине
20. Клиника за стоматологију Војводине
21. Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине – Клиника за дечју хабилитацију и рехабилитацију
22. Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине – Клиника за педијатрију и Клиника за дечју хирургију