Акредитација и обезбеђење квалитета

 • Статут
 • Дозвола за рад
 • Решење о допуни дозволе за рад
 • Правилници
 • Наставне базе Медицинског факултета
 • Књига наставника
 • Акредитација високошколске установе
 • Извештај о самовредновању
 • Стратегија обезбеђења квалитета
 • Политика обезбеђења квалитета
 • Чланови Одбора за обезбеђење квалитета
 • Мисија и визија
 • Годишњи извештаји о раду Факултета
 • Планови рада
 • Студијски програми

 • Уверења о акредитацији студијских програма
 • Књиге предмета
 • Научно-истраживачки рад

 • Одлука о акредитацији Медицинског факултета за обављање научноистраживачке делатности
 • Програм развоја научно-истраживачког подмлатка
 • Програм научно-истраживачког рада 2020-2024.
 • Листа пројеката које реализује Медицински факултет
 • Научни резултати наставника и сарадника