Документа

Назив

Датум објављивања

Безбедност и здравље на раду

Правилник о безбедности и здрављу на раду
05. 01. 2009
Правилник о обезбеђењу зграде Медицинског факултета у Новом Саду и других вредности у згради Факултета у Новом Саду
13. 11. 1998
Правилник о заштити од пожара
01. 10. 1996

Библиотечка, издавачка делатност и информациона подршка

Правилник о раду Библиотеке Медицинског факултета у Новом Саду
27. 02. 2012
Правилник о коришћењу рачунарске опреме и информатичких услуга Факултета
27. 02. 2012
Правилник о уређивању и одржавању интернет странице Медицинског факултета у Новом Саду
27. 02. 2012
Правилник о уџбеницима
09. 10. 2019
Правилник о издавачкој делатности Медицинског факултета у Новом Саду
27. 01. 2021

Докторске и мастер студије

Правилник о стицању научног назива доктора наука на Медицинском факултету Нови Сад
19. 07. 2021
Правилник о изменама и допунама Правилника о стицању научног назива доктора наука на Медицинском факултету Нови Сад
15. 09. 2021
Правилник о изменама и допунама Правилника о стицању научног назива доктора наука на Медицинском факултету Нови Сад
14. 02. 2022
Правилник о стицању научног назива доктора наука на Медицинском факултету Нови Сад-пречишћен текст
23. 02. 2022
Правилник о стицању научног назива доктора наука на Медицинском факултету у Новом Саду - пречишћен текст (престаје да важи 27. 07. 2021. године)
07. 11. 2016
Правилник о изради завршних радова-мастер на Медицинском факултету
22. 05. 2012

Здравствене специјализације

Правилник о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација
на Медицинском факултету у Новом Саду - пречишћен текст
08. 12. 2017
Пословник о раду Већа за здравствене специјализације и уже специјализације Медицинског факултета Нови Сад
24. 11. 2022
Правилник о условима, начину и поступку признавања диплома о завршеним здравственим специјализацијама и ужим здравственим специјализацијама стеченим у иностранству
05. 04. 2023

Избори у звања

  • Образац: Реферат Комисије о кандидатима за избор у звање наставника
16. 07. 2020
Правилник о начину извођења и валоризацији приступног предавања
24. 11. 2016
  • Записник о приступном предавању
Правилник о изменама и допунама Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача
24. 03. 2021
Правилник о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача-пречишћен текст
01. 04. 2021

Истраживачки, иновациони и едукативни центри

Правилник о раду Центра за континуирану медицинску едукацију Медицинског факултета у Новом Саду
21. 06. 2016
  • Прилог
Пословник о раду Програмског савета Центра за континуирану медицинску едукацију Медицинског факултета у Новом Саду
29. 09. 2016
Правилник о раду Центра за медицинско-фармацеутска истраживања и контролу квалитета (Цемфик) Медицинског факултета Нови Сад
14. 11. 2017
  • Ценовник услуга

Књиговодствени, кадровски, рачуноводствени и архиварски послови

Правилник о раду
25. 02. 2015
Правилник о унутрашњој организацији послова и задатака и систематизацији радних места
26. 04. 2011
Правилник о организацији буџетског рачуноводства
09. 02. 2016
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар наручиоца
10. 05. 2017
Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем
30. 03. 2017
Правилник о попису средстава и извора средстава
30. 03. 2017
Правилник о првим изменама и допунама Правилника о организацији и спровођењу пописа имовине
21. 12. 2018
Правилник о канцеларијском и архивском пословању са листом категорија регистратурског материјала са роковима чувања
26. 02. 2013
Правилник о накнади трошкова за долазак и одлазак са рада запосленима на Медицинском факултету у Новом Саду
10. 05. 2017
Правилник о службеним путовањима запослених на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду
10. 07. 2017
Правилник о јавним набавкама мале вредности
26. 02. 2009
Правилник о употреби печата и штамбиља на Медицинском факултету у Новом Саду
23. 11. 2022
Правилник о изменама и допунама Правилника о употреби печата и штамбиља на Медицинском факултету у Новом Саду
21. 12. 2022
Правилник о изменама и допунама Правилника о употреби печата и штамбиља на Медицинском факултету у Новом Саду
06. 02. 2023
Правилник о изменама и допунама Правилника о употреби печата и штамбиља на Медицинском факултету у Новом Саду
21. 02. 2023

Кодекс

Кoдeкс o aкaдeмскoм интeгритeту Meдицинскoг фaкултeтa Нoви Сaд - прeшчишћeн тeкст
08. 10. 2020
Измене Кодекса о академском интегритету Медицинског факултета Нови Сад
30. 09. 2020
Кодекс о академском интегритету Медицинског факултета Нови Сад
30. 09. 2020

Контрола квалитета

Правилник о раду Одбора за контролу и побољшање квалитета
27. 02. 2012
Правилник о обезбеђењу квалитета и поступку самовредновања
27. 02. 2012

Пословници о раду органа управљања и стручних органа

Пословник о раду комитета за етичка питања Медицинског факултета у Новом Саду
30. 09. 2022
Пословник о раду Изборног већа
07. 07. 2020
Пословник о раду Савета факултета – пречишћен текст
10. 08. 2020
Правилник о организацији и раду катедара Медицинског факултета Нови Сад Универзитета у Новом Саду
15. 04. 2019
Пословник о раду Наставно-научног већа Медицинског факултета у Новом Саду - пречишћен текст
18. 03. 2020
Пословник о раду Комисије за етичност клиничких испитивања
28. 09. 2020
Пословник о раду Судско-медицинског одбора Медицинског факултета у Новом Саду
26. 12. 2022
Пословник о раду Судско-психијатријског одбора Медицинског факултета у Новом Саду
26. 12. 2022
Измене Пословника о раду Изборног већа Медицинског факултета Нови Сад
05. 12. 2022
Измене Пословника о раду Наставно-научног већа Медицинског факултета Нови Сад
23. 12. 2022

Студенти

Правилник о изменама и допунама Правилника o ближим услoвимa зa упис нa интeгрисaнe студиje, студиje првoг и другoг стeпeнa и нaчину спрoвoђeњa приjeмнoг испитa нa Meдицинскoм фaкултeту Нoви Сaд.
08. 10. 2020
Правилник о изменама и допунама Правилника o ближим услoвимa зa упис нa интeгрисaнe студиje, студиje првoг и другoг стeпeнa и нaчину спрoвoђeњa приjeмнoг испитa нa Meдицинскoм фaкултeту Нoви Сaд
15. 09. 2021
Правилник о ближим условима за упис на интегрисане студије, студије првог и другог степена и начину спровођења пријемног испита на Медицинском факултету Нови Сад-пречишћен текст
05. 10. 2021
Правилник о преношењу ЕСПБ бодова и признавању испита
18. 09. 2018
Правилник о изради дипломских радова на основним, основним академским и интегрисаним студијама
на Медицинском факултету у Новом Саду (са изменама и допунама)
06. 04. 2011
  • Упутство студентима за израду дипломског рада
Правилник о спровођењу избора за студентски парламент Медицинског факултета у Новом Саду
28. 03. 2022
Правила понашања учесника медицинијаде
05. 05. 2014
Правилник такмичења медицинијаде
05. 05. 2014
Пословник Студенстког парламента Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду
07. 08. 2020
Правилник о дисциплинској одговорности студената Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду
06. 12. 2016
Правилник о о полагању испита на Медицинском факултету Нови Сад Универзитета у Новом Саду-пречишћен текст
01. 03. 2021
Правилник о изменама Правилника о полагању испита на Медицинском факултету Нови Сад Универзитета у Новом Саду.
19. 02. 2021
Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и пружање услуга
23. 03. 2022