Документа

Назив

Датум објављивања

Безбедност и здравље на раду

Правилник о безбедности и здрављу на раду
5. 1. 2009.
Правилник о обезбеђењу зграде Медицинског факултета у Новом Саду и других вредности у згради Факултета у Новом Саду
13. 11. 1998.

Библиотечка, издавачка делатност и информациона подршка

Правилник о раду Библиотеке Медицинског факултета у Новом Саду
27. 2. 2012.
Правилник о коришћењу рачунарске опреме и информатичких услуга Факултета
27. 2. 2012.
Правилник о уређивању и одржавању интернет странице Медицинског факултета у Новом Саду
27. 2. 2012.
Правилник о уџбеницима
9. 10. 2019.
Правилник о издавачкој делатности Медицинског факултета у Новом Саду
27. 1. 2021.
Одлука о усвајању предлога измена и допуна Правилника о издавачкој делатности Медицинског факултета Нови Сад бр. 01-191 од 27. 1. 2021. године
21. 3. 2024.

Докторске и мастер студије

Правилник о стицању научног назива доктора наука на Медицинском факултету Нови Сад
19. 7. 2021.
Правилник о изменама и допунама Правилника о стицању научног назива доктора наука на Медицинском факултету Нови Сад
15. 9. 2021.
Правилник о изменама и допунама Правилника о стицању научног назива доктора наука на Медицинском факултету Нови Сад
14. 2. 2022.
Правилник о стицању научног назива доктора наука на Медицинском факултету Нови Сад-пречишћен текст
23. 2. 2022.
Правилник о стицању научног назива доктора наука на Медицинском факултету у Новом Саду - пречишћен текст (престаје да важи 27. 07. 2021. године)
7. 11. 2016.
Правилник о изради завршних радова-мастер на Медицинском факултету
22. 5. 2012.

Здравствене специјализације

Правилник о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету Нови Сад
15. 3. 2024.
Правилник о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду - пречишћен текст
8. 12. 2017.
Пословник о раду Већа за здравствене специјализације и уже специјализације Медицинског факултета Нови Сад
24. 11. 2022.
Правилник о условима, начину и поступку признавања диплома о завршеним здравственим специјализацијама и ужим здравственим специјализацијама стеченим у иностранству
5. 4. 2023.

Избори у звања

  • Образац: Реферат Комисије о кандидатима за избор у звање наставника
16. 7. 2020.
Правилник о начину извођења и валоризацији приступног предавања
24. 11. 2016.
  • Записник о приступном предавању
Правилник о изменама и допунама Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача
24. 3. 2021.
Правилник о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача-пречишћен текст
1. 4. 2021.

Истраживачки, иновациони и едукативни центри

Правилник о раду Центра за континуирану медицинску едукацију Медицинског факултета у Новом Саду
21. 6. 2016.
  • Прилог
Пословник о раду Програмског савета Центра за континуирану медицинску едукацију Медицинског факултета у Новом Саду
29. 9. 2016.
Правилник о раду Центра за медицинско-фармацеутска истраживања и контролу квалитета (Цемфик) Медицинског факултета Нови Сад
14. 11. 2017.
  • Ценовник услуга

Књиговодствени, кадровски, рачуноводствени и архиварски послови

Правилник о раду
25. 2. 2015.
Правилник о унутрашњој организацији послова и задатака и систематизацији радних места
26. 4. 2011.
Правилник о организацији буџетског рачуноводства
9. 2. 2016.
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар наручиоца
10. 5. 2017.
Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем
30. 3. 2017.
Правилник о попису средстава и извора средстава
30. 3. 2017.
Правилник о првим изменама и допунама Правилника о организацији и спровођењу пописа имовине
21. 12. 2018.
Правилник о канцеларијском и архивском пословању са листом категорија регистратурског материјала са роковима чувања
26. 2. 2013.
Правилник о накнади трошкова за долазак и одлазак са рада запосленима на Медицинском факултету у Новом Саду
10. 5. 2017.
Правилник о службеним путовањима запослених на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду
10. 7. 2017.
Правилник о јавним набавкама мале вредности
26. 2. 2009.
Правилник о употреби печата и штамбиља на Медицинском факултету у Новом Саду
23. 11. 2022.
Правилник о изменама и допунама Правилника о употреби печата и штамбиља на Медицинском факултету у Новом Саду
21. 12. 2022.
Правилник о изменама и допунама Правилника о употреби печата и штамбиља на Медицинском факултету у Новом Саду
6. 2. 2023.
Правилник о изменама и допунама Правилника о употреби печата и штамбиља на Медицинском факултету у Новом Саду
21. 2. 2023.

Кодекс

Кoдeкс o aкaдeмскoм интeгритeту Meдицинскoг фaкултeтa Нoви Сaд - прeшчишћeн тeкст
8. 10. 2020.
Измене Кодекса о академском интегритету Медицинског факултета Нови Сад
30. 9. 2020.
Кодекс о академском интегритету Медицинског факултета Нови Сад
30. 9. 2020.

Контрола квалитета

Правилник о раду Одбора за контролу и побољшање квалитета
27. 2. 2012.
Правилник о обезбеђењу квалитета и поступку самовредновања
27. 2. 2012.

Научноистраживачка делатност

Правилник о финансирању научноистраживачке делатности Медицинског факултета Нови Сад, Универзитета у Новом Саду у 2024. години, према научном доприносу наставника и сарадника
23. 1. 2024.

Пословници о раду органа управљања и стручних органа

Пословник о раду комитета за етичка питања Медицинског факултета у Новом Саду
30. 9. 2022.
Пословник о раду Изборног већа
7. 7. 2020.
Пословник о раду Савета факултета – пречишћен текст
10. 8. 2020.
Правилник о организацији и раду катедара Медицинског факултета Нови Сад Универзитета у Новом Саду
15. 4. 2019.
Пословник о раду Наставно-научног већа Медицинског факултета у Новом Саду - пречишћен текст
18. 3. 2020.
Пословник о раду Комисије за етичност клиничких испитивања
28. 9. 2020.
Пословник о раду Судско-медицинског одбора Медицинског факултета у Новом Саду
26. 12. 2022.
Пословник о раду Судско-психијатријског одбора Медицинског факултета у Новом Саду
26. 12. 2022.
Измене Пословника о раду Изборног већа Медицинског факултета Нови Сад
5. 12. 2022.
Измене Пословника о раду Наставно-научног већа Медицинског факултета Нови Сад
23. 12. 2022.

Студенти

Правилник о изменама и допунама Правилника o ближим услoвимa зa упис нa интeгрисaнe студиje, студиje првoг и другoг стeпeнa и нaчину спрoвoђeњa приjeмнoг испитa нa Meдицинскoм фaкултeту Нoви Сaд.
8. 10. 2020.
Правилник о изменама и допунама Правилника o ближим услoвимa зa упис нa интeгрисaнe студиje, студиje првoг и другoг стeпeнa и нaчину спрoвoђeњa приjeмнoг испитa нa Meдицинскoм фaкултeту Нoви Сaд
15. 9. 2021.
Правилник о изменама и допунама Правилника o ближим услoвимa зa упис нa интeгрисaнe студиje, студиje првoг и другoг стeпeнa и нaчину спрoвoђeњa приjeмнoг испитa нa Meдицинскoм фaкултeту Нoви Сaд
26. 4. 2024.
Правилник о изменама и допунама Правилника o ближим услoвимa зa упис нa интeгрисaнe студиje, студиje првoг и другoг стeпeнa и нaчину спрoвoђeњa приjeмнoг испитa нa Meдицинскoм фaкултeту Нoви Сaд
13. 6. 2024.
Правилник o ближим услoвимa зa упис нa интeгрисaнe студиje, студиje првoг и другoг стeпeнa и нaчину спрoвoђeњa приjeмнoг испитa нa Meдицинскoм фaкултeту Нoви Сaд -пречишћен текст
13. 6. 2024.
Правилник о преношењу ЕСПБ бодова и признавању испита
18. 9. 2018.
Правилник о изради дипломских радова на основним, основним академским и интегрисаним студијама
на Медицинском факултету у Новом Саду (са изменама и допунама)
6. 4. 2011.
  • Упутство студентима за израду дипломског рада
Правилник о спровођењу избора за студентски парламент Медицинског факултета у Новом Саду
28. 3. 2022.
Правила понашања учесника медицинијаде
5. 5. 2014.
Правилник такмичења медицинијаде
5. 5. 2014.
Пословник Студенстког парламента Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду
7. 8. 2020.
Правилник о дисциплинској одговорности студената Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду
6. 12. 2016.
Правилник о о полагању испита на Медицинском факултету Нови Сад Универзитета у Новом Саду-пречишћен текст
1. 3. 2021.
Правилник о изменама Правилника о полагању испита на Медицинском факултету Нови Сад Универзитета у Новом Саду.
19. 2. 2021.
Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и пружање услуга
23. 3. 2022.