Документа

Назив

Датум објављивања

Безбедност и здравље на раду

Правилник о безбедности и здрављу на раду
05. 01. 2009
Правилник о обезбеђењу зграде Медицинског факултета у Новом Саду и других вредности у згради Факултета у Новом Саду
13. 11. 1998
Правилник о заштити од пожара
01. 10. 1996

Библиотечка, издавачка делатност и информациона подршка

Правилник о раду Библиотеке Медицинског факултета у Новом Саду
27. 02. 2012
Правилник о коришћењу рачунарске опреме и информатичких услуга Факултета
27. 02. 2012
Правилник о уређивању и одржавању интернет странице Медицинског факултета у Новом Саду
27. 02. 2012
Правилник о издавачкој делатности Медицинског факултета у Новом Саду - пречишћен текст
03. 12. 2019

Докторске и мастер студије

Правилник о стицању научног назива доктора наука на Медицинском факултету у Новом Саду - пречишћен текст
07. 11. 2016
Правилник о изради завршних радова-мастер на Медицинском факултету
22. 05. 2012

Здравствене специјализације

Правилник о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација
на Медицинском факултету у Новом Саду - пречишћен текст
08. 12. 2017
Пословник о раду Комисије за организовање наставе у оквиру специјализација здравствених радника
и здравствених сарадника Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду
19. 10. 2017

Избори у звања

  • Образац: Реферат Комисије о кандидатима за избор у звање наставника
16. 07. 2020
Правилник о начину извођења и валоризацији приступног предавања
24. 11. 2016
  • Записник о приступном предавању
Правилник о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача
16. 04. 2019

Истраживачки, иновациони и едукативни центри

Правилник о раду Центра за континуирану медицинску едукацију Медицинског факултета у Новом Саду
21. 06. 2016
  • Прилог
Пословник о раду Програмског савета Центра за континуирану медицинску едукацију Медицинског факултета у Новом Саду
29. 09. 2016
Правилник о раду Центра за медицинско-фармацеутска истраживања и контролу квалитета (Цемфик) Медицинског факултета Нови Сад
14. 11. 2017
  • Ценовник услуга

Књиговодствени, кадровски, рачуноводствени и архиварски послови

Правилник о раду
25. 02. 2015
Правилник о унутрашњој организацији послова и задатака и систематизацији радних места
26. 04. 2011
Правилник о књиговодству и рачуноводству Медицинског факултета у Новом Саду
24. 09. 1998
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар наручиоца
10. 05. 2017
Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем
30. 03. 2017
Правилник о попису средстава и извора средстава
30. 03. 2017
Правилник о начину оспособљавања приправника
31. 12. 1996
Правилник о канцеларијском и архивском пословању са листом категорија регистратурског материјала са роковима чувања
26. 02. 2013
Правилник о решавању стамбених потреба запослених на Медицинском факултету
24. 09. 1998
Правилник о накнади трошкова за долазак и одлазак са рада запосленима на Медицинском факултету у Новом Саду
10. 05. 2017
Правилник о службеним путовањима запослених на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду
10. 07. 2017
Правилник о употреби печата и штамбиља на Универзитету у Новом Саду - Медицинском факултету Нови Сад
13. 01. 2020
Правилник о јавним набавкама мале вредности
26. 02. 2009
Правилник о првим изменама и допунама Правилника о организацији и спровођењу пописа имовине
21. 12. 2018
Кодекс о академском интегритету и професионалној етици Медицинског факултета
29. 03. 2017

Контрола квалитета

Правилник о раду Одбора за контролу и побољшање квалитета
27. 02. 2012
Правилник о обезбеђењу квалитета и поступку самовредновања
27. 02. 2012
Правилник о признавању страних високошколских исправа
16. 09. 2011
Правилник о условима и начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Новом Саду
07. 11. 2016
Правилник о учећшу Универзитета у Новом Саду у кључној активности 1 (кредитна мобилност) програма Еразмус+
24. 12. 2015

Пословници о раду органа управљања и стручних органа

Пословник о раду Наставно-научног већа Медицинског факултета у Новом Саду
17. 11. 2015
Пословник о раду Одбора за судско-медицинска вештачења Медицинског факултета у Новом Саду
30. 06. 2016
Пословник о раду комитета за етичка питања Медицинског факултета у Новом Саду
20. 12. 2001
Пословник о раду Изборног већа
07. 07. 2020
Пословник о раду Савета факултета – пречишћен текст
10. 08. 2020
Правилник о организацији и раду катедара Медицинског факултета Нови Сад Универзитета у Новом Саду
15. 04. 2019
Пословник о раду Наставно-научног већа Медицинског факултета у Новом Саду - пречишћен текст
18. 03. 2020
Пословник о раду Комисије за етичност клиничких испитивања
28. 09. 2020

Студенти

Правилник о ближим условима за упис на интегрисане студије, студије првог и другог степена
и начину спровођења пријемног испита на Медицинском факултету Нови Сад - пречишћен текст
15. 01. 2018
Правилник о полагању испита
05. 01. 2009
Правилник о дисциплинској одговорности студената Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду
06. 12. 2016
Правилник о изради дипломских радова на основним, основним академским и интегрисаним студијама
на Медицинском факултету у Новом Саду (са изменама и допунама)
06. 04. 2011
  • Упутство студентима за израду дипломског рада
Правилник о спровођењу избора за студентски парламент Медицинског факултета у Новом Саду
10. 03. 2014
Правила понашања учесника медицинијаде
05. 05. 2014
Правилник такмичења медицинијаде
05. 05. 2014
Правилник о мобилности студената и академском признавању периода мобилности
07. 11. 2016
Пословник Студенстког парламента Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду
07. 08. 2020