Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Рената ШкрбићВанредни професор

Медицински факултет, Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

renata.skrbic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 021420677

ORCID ID : 0000-0001-8957-4577

Картон научног радника: 3881Академска каријера Година Институција Област

Докторат

2018

Медицински факултет Нови Сад

Јавно здравље - Специјална едукација и рехабилитација

Избор у звање

2018

Медицински факултет Нови Сад

Медицинске дисциплине у специјалној едукацији и рехабилитацији

Магистратура/мастер

2011

Медицински факултет Нови Сад

Здравствена нега (Специјална едукација и рехабилитација)

Диплома

1996

Факултет за специјалну едукацију у рехабилитацију, Универзитет у Београду

Специјална едукација и рехабилитација

M Опис

51

Veselinović M, Hotilovac M, Brkić-Jovanović N, Škrbić R, Milankov V. Subjektivna i objektivna akustička analiza glasa nastavnika razredne nastave. Medicinski pregled. 2021;74(3-4):98-105.

52

Sokolovac I, Slavnić S, Škrbić R, Lemajić-Komazec S. Production of verb tenses in children with cochlear implants. Specijalna edukacija i rehabilitacija. 2016; 15(4):437-58.

33

Škrbić R, Karić J, Sokolovac I. Use of accommodations and modifications in Mathematics and Serbian language for students with hearing impairment. In: R. Jukić (ed.) International Scientific Conference Global and Local Perspectives of Pedagogy, Proceedings (Osijek; 2016 )(pp. 72-83). 2016.

14

Sokolovac I, Škrbić R, Veselinović M, Lemajić-Komazec S, Slavnić S. Syntactic performance in children with cochlear implants. In S. Nikolić, R. Nikić, V. Ilanković (Eds.), Early intervention in special education and rehabilitation (pp.223 - 254). Belgrade: University of Belgrade - Faculty of Special Education and Rehabilitation; 2016.

52

Mumović G, Golijan B, Škrbić R, Kravos A. Кnowledge about head and neck cancer in the population of Vojvodina: А comparative study. Collegium Anthropologicum, 2015; 39(3):761-7.

23

Мumоvić G, Vеsеlinоvić М, Аrbutinа Т, Škrbić R. Vocal therapy of hyperkinetic dysphonia. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 2014; 142(11-12):656-62.

51

Škrbić R, Golubović Š, Milankov V. Provera znanja učenika sa oštećenjem sluha. Pedagogija, 2013; 68(1):131-8.

21a

Golubović Š, Škrbić R. Agreement in quality of life assessment between adolescents with intellectual disability and their parents. Res Dev Disabil 2013;34(6):1863-9.

51

Škrbić R, Milankov V, Veselinović M, Todorović A. Impact of hearing impairment on quality of life of adolescents. Medicinski pregled. 2013; 66(1-2):32-39.

Назив предмета Врста студија

Култура једнакости и партнерски односи

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Индивидуални образовни план

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Знаковни језик

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Знаковни језик

Основне струковне студије радиолошке технологије

Медицинске основе сурдологије

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Дидатктичко-методички приступ у раду са особама са оштећењем слуха

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Превентивно-корективни рад са децом школског узраста

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Методе и технике рада са особама са оштећењем слуха

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Сензорна интеграција и терапија покретом

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Специјална едукација и рехабилитација – принципи и пракса у образовању

Мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Специјална едукација и рехабилитација – принципи и пракса у рехабилитацији

Мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Стратегије и третмани поремећаја у развоју

Мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Савремени приступ у раној интервенцији

Специјалистичке академске студије ране интервенције у детињству

Инструменти процене раног развоја код деце

Специјалистичке академске студије ране интервенције у детињству

Програми ране интевенције за децу са говорно-језичким поремећајима

Специјалистичке академске студије ране интервенције у детињству