Завод за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију

Насловна / Заводи / Завод за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију

Завод за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију

Небојша Стилиновић
шеф Завода

Телефони:
021/ 52 21 72
021/ 52 92 89

Факс:
021/ 66 15 771

Електронска пошта:
farmakologija2010@gmail.com

Историјат. Завод за фармакологију и токсикологију, као наставно-научна јединица Медицинског факултета основан је 1964. године. Оснивач и први управник Завода за фармакологију од 1964. до 1974. године био је проф. др Миленко Медаковић који је у сарадњи са архитектама помогао у пројектовању распореда и намене просторија и лабораторија Завода, тако да је 1968. године, када се Завод преселио у ове просторије, имао једну од најмодернијих лабораторија. Назив Катедра за фармакологију и токсикологију добио је 1970. године када су Статутом Факултета уведене катедре. У периоду 1974−1976. године, формирају се мешовите катедре, а предмет Фармакологија са токсикологијом припојен је Катедри за дијагностику, терапију и рехабилитацију. Од 1975. до 1997. године шеф Завода за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију био је проф. др Бранко Банић, који се од самог почетка залагао да се поред наставне и научне делатности у Заводу може обављати и здравствена делатност. Наставно-научно веће Факултета је 1975. године усвојило да се у Заводу за фармакологију обавља делатност из четири области: базична фармакологија, клиничка фармакологија, контрола лекова и токсикологија. Године 1986. проф. др Бранко Банић именован је и за шефа Катедре за фармакологију и токсикологију. Након интеграције са Клиничком болницом у Новом Саду 1977. године, уместо Катедре постоји само Завод за фармакологију и токсикологију који 1989. године мења назив у Завод за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију. Одласком проф. др Бранка Банића у пензију октобра 1997. године, за шефа Катедре постављена је проф. др Корнелиа Ђаковић-Швајцер, а за управника Завода проф. др Милан Стануловић. Доласком дипломираног инжењера експерименталне биологије Виде Јаковљевић 1976. године на Завод, значајно је унапређен научноистраживачки рад из области фармакологије. У том периоду, лабораторије Завода за фармакологију добиле су сертификат Добра лабораторијска пракса (ДЛП) према европским стандардима, а потом и сертификат ИСО 9001. У периоду 2007−2013, шеф Катедре била је проф. др Ана Сабо, 2013−2019. проф. др Момир Миков, а од 2019. шеф Катедре је проф. др Александар Рашковић. У периоду 200−2013, шеф Завода била је проф. др Ана Сабо, затим 2013−2017, проф. др Јован Поповић, а од 2017. шеф Завода је проф. др Зденко Томић. Током 2021. године, Завод за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију је комплетно реновиран. Наставници и сарадници Завода за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију, у својству чланова Уредништва, током 1992−2018. године, објавили су 28 издања монографије Лекови у промету, приручника о лековима и њиховој примени. У оквиру Завода, током периода 2009−2015. године, радило је и Уредништво часописа Pharmaca Serbica (до 2008. године Pharmaca Iugoslavica). Катедра је паралелно, током периода 1992−1998. године, обављала наставу и на Медицинском факултету у Приштини на студијама медицине и стоматологије. Наставници ове Катедре су и предавачи по позиву на Медицинском факултету у Бањалуци и Подгорици. Чланови Катедре учествовали су у оснивању Катедре за фармацију, као и у извођењу наставе из фармакологије, фармакокинетике, клиничке фармације и токсиколошке хемије на поменутој катедри. Чланови Катедре се баве наставном, научном и здравственом делатношћу.

Наставна делатност. Данас Катедра за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију држи наставу на шест студијских програма из 29 предмета. Катедра обавља организовану наставу у оквиру специјализације и уже специјализације из Клиничке фармакологије и Клиничке фармације као и део наставе у оквиру специјализација из Опште медицине, Ургентне медицине и Педијатрије.

Здравствена делатност. Активности у оквиру здравствене делатности обухватају обављање консултантских услуга у здравству из домена клиничке фармакологије и токсикологије. Оне укључују давање:

- клиничко-фармаколошких информација (о свим аспектима примене ксенобиотика);

- информација код сумње на тровања (о свим аспектима тровања).

Научноистраживачка делатност. У оквиру Катедре одвија се интензивна научноистраживачка делатност у оквиру међународних (Хоризонт 2020), републичких (руководилац проф. др Момир Миков) и више пројеката Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност. Наставници и сарадници Катедре су аутори великог броја стручних радова публикованих у водећим међународним часописима, књига, уџбеника, приручника и практикума.

Лабораторије. Значајан део научноистраживачке активности обавља се у специјализованим лабораторијама Завода. Лабораторијска испитивања обављају се из домена претклиничке и клиничке фармакологије, токсикологије и аналитичке хемије у оквиру Сектора за аналитику лекова. У оквиру овог сектора функционишу два одсека:

- Одсек за истраживања на огледним животињама. Бави се испитивањима фармакодинамике и кинетике лекова и других ксенобиотика на одговарајућим животињским моделима (интактне животиње, изоловани органи) у циљу развоја и извођења биомедицинских истраживања. Завод за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију је прва институција у Аутономној Покрајини Војводини која је од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије добила Решење о упису у Регистар за огледе на животињама, будући да испуњава високе критеријуме које је прописало Министарство.

- Одсек за аналитичка испитивања. Бави се развојем и валидацијом методологије за детекцију и мерење концентрације лекова и отрова у биолошком материјалу хуманог или животињског порекла.

Од 2015. године лабораторије Завода за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију поседују потврду Министарства здравља Републике Србије о упису лабораторија у регистар лабораторија које врше лабораторијско испитивање биолошке расположивости/биоеквиваленције и претклиничко испитивање лекова који се употребљавају у хуманој и ветеринарској медицини.

Име и презиме

Звање

 Контакт

Александар РашковићРедовни професорaleksandar.raskovic@mf.uns.ac.rs
Велибор ВасовићРедовни професорvelibor.vasovic@mf.uns.ac.rs
Зденко ТомићРедовни професорzdenko.tomic@mf.uns.ac.rs
Исидора СамојликРедовни професорisidora.samojlik@mf.uns.ac.rs
Олга ХорватРедовни професорolga.horvat@mf.uns.ac.rs
Борис МилијашевићВанредни професорboris.milijasevic@mf.uns.ac.rs
Весна Мијатовић ЈовинВанредни професорvesna.mijatovic@mf.uns.ac.rs
Небојша СтилиновићВанредни професорnebojsa.stilinovic@mf.uns.ac.rs
Саша ВукмировићВанредни професорsasa.vukmirovic@mf.uns.ac.rs
Ана Томас ПетровићДоцентana.tomas@mf.uns.ac.rs
Маја ЂанићДоцентmaja.djanic@mf.uns.ac.rs
Милица Паут КустурицаАсистент са докторатомmilica.paut-kusturica@mf.uns.ac.rs
Душан ПродановићАсистентdusan.prodanovic@mf.uns.ac.rs
Никола МартићАсистентnikola.martic@mf.uns.ac.rs

Име и презиме

Назив радног места

 Контакт

Јелена Пашћан

административно-технички секретар

jelena.pascan@mf.uns.ac.rs

Име и презиме

Назив радног места

 Контакт

Славен Шупут

лаборант

slaven.suput@mf.uns.ac.rs

Милован Стеванов

лаборант

milovan.stevanov@mf.uns.ac.rs