Здравствене специјализације


Доктори медицине

Назив уже специјализације План и програм здравствене специјализације Ментори
Абдоминална хирургија План и програм здравствене специјализације Ментори
Анестезиологија, реаниматологија и интензивна терапија План и програм здравствене специјализације Ментори
Васкуларна хирургија План и програм здравствене специјализације Ментори
Гинекологија и акушерство План и програм здравствене специјализације Ментори
Грудна хирургија План и програм здравствене специјализације Ментори
Дерматовенерологија План и програм здравствене специјализације Ментори
Дечја и адолесцентна психијатрија План и програм здравствене специјализације Ментори
Дечја неурологија План и програм здравствене специјализације Ментори
Дечја хирургија План и програм здравствене специјализације Ментори
Епидемиологија План и програм здравствене специјализације Ментори
Имунологија План и програм здравствене специјализације Ментори
Интерна медицина План и програм здравствене специјализације Ментори
Интернистичка онкологија План и програм здравствене специјализације Ментори
Инфектологија План и програм здравствене специјализације Ментори
Кардиохирургија План и програм здравствене специјализације Ментори
Клиничка биохемија План и програм здравствене специјализације Ментори
Клиничка фармакологија План и програм здравствене специјализације Ментори
Лабораторијска медицина План и програм здравствене специјализације Ментори
Максилофацијална хирургија План и програм здравствене специјализације Ментори
Медицина рада План и програм здравствене специјализације Ментори
Медицинска микробиологија План и програм здравствене специјализације Ментори
Медицинска статистика и информатика План и програм здравствене специјализације Ментори
Неурологија План и програм здравствене специјализације Ментори
Неурохирургија План и програм здравствене специјализације Ментори
Нуклеарна медицина План и програм здравствене специјализације Ментори
Општа медицина План и програм здравствене специјализације Ментори
Општа хирургија План и програм здравствене специјализације Ментори
Ортопедска хирургија и трауматологија План и програм здравствене специјализације Ментори
Оториноларингологија План и програм здравствене специјализације Ментори
Офталмологија План и програм здравствене специјализације Ментори
Палијативна медицина План и програм здравствене специјализације Ментори
Патологија План и програм здравствене специјализације Ментори
Педијатрија План и програм здравствене специјализације Ментори
Пластична, реконструктивна и естетска хирургија План и програм здравствене специјализације Ментори
Психијатрија План и програм здравствене специјализације Ментори
Радијациона онкологија План и програм здравствене специјализације Ментори
Радиологија План и програм здравствене специјализације Ментори
Социјална медицина План и програм здравствене специјализације Ментори
Спортска медицина План и програм здравствене специјализације Ментори
Судска медицина План и програм здравствене специјализације Ментори
Трансфузијска медицина План и програм здравствене специјализације Ментори
Ургентна медицина План и програм здравствене специјализације Ментори
Урологија План и програм здравствене специјализације Ментори
Физикална медицина и рехабилитација План и програм здравствене специјализације Ментори
Хигијена План и програм здравствене специјализације Ментори


Доктори стоматологије

Назив уже специјализације План и програм здравствене специјализације Ментори
Болести зуба и ендодонција План и програм здравствене специјализације Ментори
Максилофацијална хирургија План и програм здравствене специјализације Ментори
Медицинска статистика и информатика План и програм здравствене специјализације Ментори
Орална хирургија План и програм здравствене специјализације Ментори
Ортопедија вилица План и програм здравствене специјализације Ментори
Пародонтологија и орална медицина План и програм здравствене специјализације Ментори
Превентивна и дечја стоматологија План и програм здравствене специјализације Ментори
Стоматолошка протетика План и програм здравствене специјализације Ментори

Дипломирани фармацеути и магистри фармације

Назив уже специјализације План и програм здравствене специјализације Ментори
Испитивање и контрола лекова План и програм здравствене специјализације Ментори
Клиничка фармација План и програм здравствене специјализације Ментори
Контрола и примена лековитих биљака План и програм здравствене специјализације Ментори
Медицинска биохемија План и програм здравствене специјализације Ментори
Медицинска статистика и информатика План и програм здравствене специјализације Ментори
Санитарна хемија План и програм здравствене специјализације Ментори
Социјална фармација План и програм здравствене специјализације Ментори
Токсиколошка хемија План и програм здравствене специјализације Ментори
Фармакотерапија План и програм здравствене специјализације Ментори
Фармацеутска технологија План и програм здравствене специјализације Ментори


Дипломирани фармацеути - медицински биохемичари и магистри фармације - медицински биохемичари

Назив уже специјализације План и програм здравствене специјализације Ментори
Медицинска биохемија План и програм здравствене специјализације Ментори
Медицинска статистика и информатика План и програм здравствене специјализације Ментори
Санитарна хемија План и програм здравствене специјализације Ментори
Токсиколошка хемија План и програм здравствене специјализације Ментори
Фармакотерапија План и програм здравствене специјализације Ментори


Доктори медицине специјалисти

Назив уже
специјализације
Услов за упис План и програм
здравствене
специјализације
Ментори
Алергологија и клиничка имунологија специјализација из интерне медицине, педијатрије, дерматовенерологије или оториноларингологије План и програм Ментори
Ангиологија специјализација из интерне медицине, неурологије, физикалне медицине и рехабилитације, дерматовенерологије, радиологије или једне од хируршких грана План и програм Ментори
Аудиологија специјализација из оториноларингологије План и програм Ментори
Бактериологија специјализација из медицинске микробиологије или микробиологије са паразитологијом План и програм Ментори
Балнеоклиматологија специјализација из било које гране медицине, осим социјалне медицине План и програм Ментори
Баромедицина специјализација из било које гране медицине осим социјалне медицине, хигијене и епидемиологије План и програм Ментори
Болести зависности специјализација из психијатрије План и програм Ментори
Вирусологија специјализација из медицинске микробиологије или микробиологије са паразитологијом План и програм Ментори
Гастроентерохепатологија специјализација из интерне медицине, интернистичке онкологије или педијатрије План и програм Ментори
Геријатрија специјализација из интерне медицине или опште медицине План и програм Ментори
Дерматовенеролошка микологија специјализација из дерматовенерологије План и програм Ментори
Дечја ортопедија и трауматологија специјализација из дечје хирургије и ортопедске хирургије и трауматологије План и програм Ментори
Дечја урологија специјализација из дечје хирургије или урологије План и програм Ментори
Дечја физијатрија специјализација из физикалне медицине и рехабилитације План и програм Ментори
Дигестивна радиологија специјализација из радиологије План и програм Ментори
Дијетотерапија специјализација из хигијене, интерне медицине, педијатрије, медицине спорта или опште медицине План и програм Ментори
Ендокрина хирургија специјализација из опште хирургије, васкуларне хирургије, абдоминалне хирургије, грудне хирургије, дечје хирургије, максилофацијалне хирургије или оториноларингологије План и програм Ментори
Ендокринологија специјализација из интерне медицине, интернистичке онкологије, педијатрије или гинекологије и акушерства План и програм Ментори
Епидемиологија заразних болести специјализација из епидемиологије, хигијене, социјалне медицине, медицине рада, опште медицине или инфективних болести План и програм Ментори
Епидемиологија хроничних незаразних болести специјализација из епидемиологије, хигијене, социјалне медицине, медицине рада, опште медицине или инфективних болести План и програм Ментори
Здравствено васпитање специјализација из опште медицине или превентивних грана медицине План и програм Ментори
Интервентна радиологија специјализација из радиологије План и програм Ментори
Кардиологија специјализација из интерне медицине и педијатрије План и програм Ментори
Клиничка генетика специјализација из једне од грана медицине План и програм Ментори
Клиничка неурофизиологија са епилептологијом специјализација из психијатрије, дечје и адолесцентне психијатрије,неурологије, дечје неурологије или педијатрије План и програм Ментори
Клиничка патологија специјализација из патологије План и програм Ментори
Клиничка токсикологија специјализација из интерне медицине, педијатрије, клиничке фармакологије, ургентне медицине, анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије или медицине рада План и програм Ментори
Клиничка трансфузиологија специјализација из једне од грана медицине План и програм Ментори
Клиничка фармакологија - фармакотерапија специјализација из интерне медицине, педијатрије, анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије, неурологије, психијатрије или клиничке фармакологије План и програм Ментори
Лабораторијска дијагностика у онкологији специјализација из клиничке биохемије или лабораторијске медицине План и програм Ментори
Лабораторијска ендокринологија специјализација из клиничке биохемије или лабораторијске медицине План и програм Ментори
Лабораторијска техника за изучавање протеина специјализација из клиничке биохемије или лабораторијске медицине План и програм Ментори
Медицина бола специјализација из анестезиологије, реаниматологије и интезивне терапије, интерне медицине, педијатрије, неурологије, физикалне медицине и рехабилитације, опште медицине, опште хирургије, абдоминалне хирургије, васкуларне хирургије, грудне хирургије, ортопедске хирургије и трауматологије, дечје хирургије, неурохирургије, пластичне, реконструктивне и естетске хирургије, максилофацијалне хирургије, урологије, кардиохирургије, психијатрије, дечје и адолесцентне психијатрије, инфектологије, радиологије или клиничке фармакологије План и програм Ментори
Медицинска екологија специјализација из хигијене, медицине рада, опште медицине или клиничке фармакологије План и програм Ментори
Медицинска информатика специјализација из једне од грана медицине План и програм Ментори
Медицинска паразитологија и микологија специјализација из микробиологије са паразитологијом или медицинске микробиологије План и програм Ментори
Медицинска цитологија специјализација из патологије План и програм Ментори
Молекуларнобиолошка и имунохемијска дијагностика специјализација из клиничко биохемијске реуматологије План и програм Ментори
Неонатологија специјализација из педијатрије План и програм Ментори
Неурорадиологија специјализација из радиологије План и програм Ментори
Нефрологија специјализација из интерне медицине или педијатрије План и програм Ментори
Онкологија специјализација изгинекологије и акушерства, интерне медицине, нуклеарне медицине, неурохирургије, педијатрије, неурологије, дерматовенерологије, радиологије, опште хирургије, ортопедске хирургије и трауматологије, пластичне,реконструктивне и естетске хирургије, урологије или оториноларингологије План и програм Ментори
Оцењивање радне способности специјализација из медицине рада, опште медицине или интерне медицине План и програм Ментори
Перинатологија специјализација из гинекологије и акушерства План и програм Ментори
Професионална токсикологија специјализација из медицине рада, хигијене или интерне медицине План и програм Ментори
Пулмологија специјализација из интерне медицине или педијатрије План и програм Ментори
Радиолошка заштита специјализација из медицине рада, хигијене, епидемиологије, радиологије или нуклеарне медицине План и програм Ментори
Реуматологија специјализација из интерне медицине или педијатрије План и програм Ментори
Судска психијатрија специјализација из психијатрије План и програм Ментори
Трансплантологија са трансфузиологијом специјализација из интерне медицине, педијатрије, неурологије, опште хирургије, абдоминалне хирургије, васкуларне хирургије, грудне хирургије, ортопедске хирургије и трауматологије, дечје хирургије, пластичне, реконструктивне и естетске хирургије, максилофацијалне хирургије, урологије, кардиохирургије, офталмологије, анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије, имунологије или трансфузијске медицине План и програм Ментори
Фертилитет и стерилитет специјализација из гинекологије и акушерства План и програм Ментори
Фонијатрија специјализација из оториноларингологије План и програм Ментори
Хематологија специјализација из интерне медицине, трансфузиологије, интернистичке онкологије и педијатрије План и програм Ментори


Дипломирани фармацеути

Назив уже специјализације           План и програм                Ментори    
Клиничка ензимологија План и програм здравствене специјализације Ментори
Клиничка имунохемија План и програм здравствене специјализације Ментори
Лабораторијска ендокринологи План и програм здравствене специјализације Ментори

Ценовник

  • за држављане Србије
  • за стране држављане

Најаве одбрана


Кандидат
Наслов
Просторија
Датум
Време
др Јаснa Вучковић
Jавна одбрана уже специјалистичког рада из
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ЕНДОКРИНОЛОГИЈЕ под називом
"Одговор алдостерона на промене нивоа калцемије
и паратиреоидног хормона код здравих жена"
Библиотека на
Патофизиолошкој катедри на
Медицинском факултету у
Новом Саду
05. 03. 2021.
10:00 часоваОгласна табла за студенте


◾ НАСТАВА


Распоред предавања двосеместралне наставе за специјализанте ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ за школску 2020/2021. годину


Преузмите документ/е:


Распоред двосеместралне наставе из ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ за специјализанте опште медицине.pdf
◾ УПИС И ОВЕРА СЕМЕСТРА


Решење за упис на здравствене специјализације и уже специјализације у октобарском уписном року

Решење за упис на здравствене специјализације и уже специјализације у октобарском уписном року.


Преузмите документ/е:

◾ ИСПИТИ


◾ ОСТАЛО


Термини испитних рокова за полагање специјалистичких испита и испита из ужих специјализација за школску 2020/2021. годину


Преузмите документ/е:


Термини специјалистичких испитних рокова.pdf
Усвојени план и програм специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду


Преузмите документ/е:


Усвојени план и програм специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду.doc
Усвојени план и програм ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду


Преузмите документ/е:


Усвојени план и програм ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду.doc
УПУТСТВО ЗА ПОЛАГАЊЕ И ОДБРАНУ ЗАВРШНОГ РАДА ИЗ УЖИХ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА


Преузмите документ/е:


Извештај комисије за оцену завршног рада из уже специјализације.doc


УПУТСТВО ЗА ПОЛАГАЊЕ И ОДБРАНУ ЗАВРШНОГ РАДА ИЗ УЖИХ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА.pdf


Образац пријаве теме завршног рада уже специјализације.doc


Изјава ментора.docx